หลักสูตรพัฒนาพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP)

หลักสูตรพัฒนาพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP)
(Meditation Training Program:MTP)

@iamarokaya
ลงทะเบียนล่วงหน้า

โดยอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ

เริ่มลงทะเบียนในวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์ เวลา17.30นถึงเวลา24.00น
วันอาทิตย์24 ก.พ.62 เริ่มกิจกรรมเวลา8.30น ถึง20.00น
กิจกรรมที่ผู้สมัครจะได้ร่วมงานคือ
เสริมบุญ หนุนชะตาให้กับชีวิต พิชิตความสำเร็จ

หลักการเหตุผล
…….คงจะไม่มีใครที่จะปฏิเสธซึ่งความปรารถนาการมีสุขภาพที่ดี การมีเงินใช้จ่ายอย่างตลอดเวลาในชีวิตนี้ความสำเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ ล้วนเป็นผลของการการทำที่ก่อเกิดจากการเริ่มต้นที่ตัวเราเองทั้งสิ้น
ถ้าจิตปรารถนาสิ่งที่ดี ผลของกรรมก็ก่อให้เกิดแต่สิ่งดีงาม การนำพลังจิตมาใช้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการนำเสนอหรือชี้แจงได้ในเวลาอันสั้น แต่การศึกษาพลังจิตจะสำเร็จได้ทุกท่านถ้าตั้งมั่นในการเรียนรู้ การทำงานของท่านอาจารย์วิเชียร(จิรัฎฐ์กร) อยู่เกตุ ด้วยการใช้พลังจิตถูกพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าจากบุคคลทั่วโลก
แท้จริงแล้วพลังจิตเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ พลังงานทางจิตเมื่อใครศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจังจะพบว่ามีความมหัศจรรย์ยิ่งนักและมีพลานุภาพมากมาย ซึ่งช่วยทำให้ร่างการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ความสุข และความสามารถทั้งหลายในโลกใบนี้ ทุกสิ่งที่เราต้องการ และอยากให้เป็นไปในทางที่ดี รวมถึงสิ่งเราครอบครองเป็นผลโดยตรงจากการศึกษาและฝึกอบรบจิตทั้งสิ้น และเพื่อให้การฝึกพลังจิตได้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทางมาขอความช่วยเหลือและคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ทั้งในเรื่องสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนีการฝึกอบรมสมาธิหลักสูตรพัฒนาพลังจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP)มี5 ประการ คือ
1. ทำให้ได้รู้จักขบวนการทำงานของจิตที่อยู่รวมกับกาย บอกถึงวิธีการทำให้จิตมีสมาธิที่ดีได้
2. เมื่อมีสมาธิที่ดีแล้วจะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถที่จะดับทุกข์ทางใจได้เป็นอย่างดีทำให้ใจมีความอดทนในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้ที่ฝึกอบรมจิตรักษาไว้ซึ่งสถานะของความเป็นมนุษย์ได้จะมีสติกับสมาธิได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิต
5. เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการฝึกอบรมสมาธิจิตว่าฝึกแล้วได้รู้เห็นแนวทางในการได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตนี้
หัวข้อการฝึกอบรม
ภาคที่หนึ่ง วิธีการสร้างพลังจิตขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวตนของทุกๆคน
1 นำเข้าสู่หลักสูตรเพื่อการฝึกสมาธิไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงตลอดไป
2 ความสำคัญของ ศีล สมาธิ ปัญญาเพื่อความเห็นจริงที่เป็นจริงของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ
3 รู้จักกับบุรพกิจการปฏิบัติจิต5ประการกับเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ใจพะวักพะวน10 ประการ
4 กรรมคือการกระทำ มีทั้งดี และชั่ว จริตหรือจรรยาของบุคคลแสดงออกถึงอุปนิสัย 5 ประการ
5 กายคตาสติ ที่ต้องรู้ก่อนการฝึกอบรมสมาธิจิต ,เรื่องขันธ์ 5,อิทธิบาทสี่ไปสู่ความสำเร็จ
6. รู้จักกับปฏิจจสมุปบาท,อริยสัจสี่,แนวทางโพชฌงค์7 ประการ,มรรค 8 คือแนวทางแห่งชีวิตที่แท้จริง
หลักธรรมที่สอนคนให้เข้าใจ
7 ธรรมสำหรับคฤหัสถ์กับ บุญกิริยาวัตถุ10 ประการ
8 หลักปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์และสู่ภาคปฏิบัติ เรื่องสมาธิบำบัดขจัดทุกข์

ภาคที่สอง : เรื่องสมาธิบำบัดขจัดโรค
1 ทำความรู้จักกับสมองที่ช่วยสร้างความสำเร็จในกระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ
2 จิตสำนึกกับใต้สำนึกมีความสำคัญกับการบริหารจัดการชีวิต ( subconscious mind )
3 จิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึก (Conscious mind) จิตกึ่งสำนึก หรือ จิตกึ่งรู้สำนึก (Subconscious mind)
จิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึก (Unconscious mind) และจิตตามหลักศาสนาพุทธ
4 แนวทางในการเปลี่ยนจิตใต้สำนึกให้มีพลังงานทางจิตที่ดี
5 การทำสมาธิกับการรักษาโรค
6 การฝึกอบรมพัฒนาจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จของชีวิต

ภาคที่สาม : ฝึกอบรมสมาธิจิตนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จและการตัดสัญญากรรมเก่าด้วยหลักสูตรอรูปกัมมัฏฐาน4 (ข้อเนวสัญญานาสัญญายตนะ)

ขั้นตอน การปฏิบัติฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดความสำเร็จทางโลกนั้นสามารถนำมาฝึกอบรมจิตจนครบขั้นตอนแล้วจึงอธิษฐานจิต โดยนำฐานบุญกุศลในการฝึกสมาธิจิตและอบรมจิตเพื่อความสุขและความสำเร็จการพิจารณาธรรมขั้นสูงเพื่อเข้าสู่โลกุตรธรรม

การฝึกปฏิบัติกิจกรรมของหลักสูตร
ของอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ
เตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์ ,วิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างบุญกุศล 3 วัน ,วิธีการตั้งกองบุญใหม่ 24 กองบุญ เพื่อเสริมบารมีชีวิต (ถ้าตั้งแล้วให้ใส่กองบุญ 24 กองบุญ),การเป็นลูกหนี้ชั้นดีด้วยการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวร 26 ข้อ,การเป็นลูกหนี้ชั้นดีกับเจ้ากรรมนายเวรหลักการ(ปิดวัน,ปิดสัปดาห์,ปิด1เดือน,ปิด3เดือน,ปิด6 เดือน และปิด1 ปี),รู้จักกับพิธีกรรมเทวตาพลี-เทวดาตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธ, บทบูชาและโองการสมัยอยุธยาใช้ทำพิธีเทวตาพลีมานานนับหลายร้อยปี,พิธีกรรม ปุพพเปตพลี,คำบอกกล่าวเปรตยะพลีคำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมและนายเวร,คำอุทิศบุญกุศลให้กับเปรตผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว,บทสวดยอดพระไตรปิฎกแปล (ความเดิมจากคุณแม่ แว่ว อยู่เกตุ)
วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยายและมีกิจกรรมให้ร่วมกันสร้างทางบุญ

วิทยากรฝึกอบรม
….โดย อาจารย์ วิเชียร(จิรัฏฐ์กร) อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ เจ้าของและผู้บริหารอโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5
1.เป็นกุญแจสำคัญสำหรับทุกท่านที่ค้นหาหนทางแห่งการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บได้
2.สามารถนำหลักบริหารเชิงพุทธไปใช้นำพาชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จในชีวิต
3.สามารถที่จะค้นหาหนทางแห่งความสำเร็จของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม โดยอาศัยหลักการจากหนังสือเล่มนี้มาเป็นหนทางสร้างสำเร็จ
4.เพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี
5.เมื่อท่านศึกษาคู่มือนี้แล้วและได้นำแนวทางไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของพลังจิตได้ด้วยตัวท่านเองหลักจากได้นำหลักการ วิธีการต่างๆจะท่านอาจารย์ไปฝึกฝนและนำไปใช้ได้จริงในที่สุด

สถานที่ฝึกอบรม อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5 มีที่จอดรถสะดวกสอบถามเส้นทางกรุณาโทรศัพท์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ควรสวมใส่เสื้อสีโซนสว่างเช่น สีขาว สีครีม
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฟรี!

อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์ แคร์ ศูนย์ดูแลสุขภาพ อโรคยา พระราม 5
เลขที่ 93/3 หมู่ 3 ซอยวัดไทยเจริญ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทร 099-1144-690 , 091-516-3989

📍วันเสาร์ที่23 กุมภาพันธ์ 2562
…….เริ่มลงทะเบียนเวลา17.00น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา และฝึกอบรมพัฒนาจิต กรรมมัฏฐาน และการอธิษฐานจิตเสริมบารมี
📍วันอาทิตย์ที่24 กุมภาพันธ์ 2562เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา8.30น.เป็นต้นไป

พิธีกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกศิษย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังต่อไปนี้
1.บวงสรวงเทวดา เปิดฟ้า เปิดดิน รับโชคจากเทวดา (พิธีกรรมเทวตาพลี)

2.อุทิศบุญให้เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉานที่ตายเพราะเราฆ่าและสั่งให้ฆ่า) เพื่อลดบาปกรรมในชาติที่ผ่านมาและชาตินี้( พิธีกรรมปุพพะเปรตพลี อุทิศบุญให้เปรต)

3.พิธีกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อเสริมบารมีให้ตนเองเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา

4.สวดมนต์พิธีเสริมพลังชีวิต เพื่อเสริมบุญเสริมบารมี ให้ชีวิตมีความสุขและความสำเร็จ

5.ไหว้สักการะท่านท้าวเวสสุวรรณสมัยเชียงแสน(องค์ใหม่ทดแทนองค์องค์เดิมที่สูญหายไป) เพื่อขอพรให้ชีวิตพ้นทุกข์โศก โรค ภัย

6.สักการะพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์เพื่อให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
🌟ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น🌟

สำหรับท่านที่ตั้งใจจะร่วมบุญร่วมกุศล ด้วยการตั้งกองบุญ หรือทำสังฆทาน ผ้าป่า เพื่ออุทิศบุญให้กับญาติของตนเอง หรืออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวรของตนเองให้เตรียมสิ่งของมาเอง

📌ทางอโรคยาฯจะนิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทานและผ้าป่า พร้อมกับสวดอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว

⭐โดยข้าพเจ้ามิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากลูกศิษย์ทุกคน⭐
จาก💕ลูกผู้ชายที่ชื่อวิเชียร อยู่เกตุ

…….ขอให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เตรียมกายเตรียมใจในการเสริมสร้างพลังกายพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จกันนะครับ

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา17.00น. วันเสาร์ที่ 23และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562เริ่มเวลา8.30นถึง20.00น

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติทได้ที่ Li ne: @Iamarokaya ☎️: คุณแอ๊นท์ 099-114-4690

 

ลงทะเบียน

 

@iamarokaya

หลักสูตรพัฒนาพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ (Meditation Training Program:MTP)

เริ่มค่ำวันเสาร์ที่ 23 – 24 ก.พ. 62 -กิจกรรมส่งท้ายอโรคยาพระราม5
เสริมบุญ หนุนชะตาให้กับชีวิต พิชิตความสำเร็จในงานและชีวิตส่งท้ายอโรคยาฯพระราม5

หลักการเหตุผล
…….คงจะไม่มีใครที่จะปฏิเสธซึ่งความปรารถนาการมีสุขภาพที่ดี การมีเงินใช้จ่ายอย่างตลอดเวลาในชีวิตนี้ความสำเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ ล้วนเป็นผลของการการทำที่ก่อเกิดจากการเริ่มต้นที่การมีสมาธิของจิต ถ้าจิตปรารถนาสิ่งที่ดี ผลของกรรมก็ก่อให้เกิดแต่สิ่งดีงาม การแนะนำพลังจิตเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการนำเสนอหรือชี้แจงได้ในเวลาอันสั้น แต่การศึกษาพลังจิตจะสำเร็จได้ทุกท่านถ้าตั้งมั่นในการเรียนรู้ การทำงานของท่านอาจารย์วิเชียร (จิรัฎฐ์กร) อยู่เกตุ ด้วยการใช้พลังจิตถูกพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าจากบุคคลทั่วโลก

จริงแล้วพลังจิตเป็นแหล่งพลังงานใหญ่ที่สุดด้วยการมีความคิดที่ดีและมีการควบคุมที่ดีและถูกต้อง พลังงานทางจิตจึงจะสามารถทำให้ร่างการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ความสุข และความสามารถทั้งหลายในโลกใบนี้ ทุกสิ่งที่เราต้องการ และอยากให้เป็นไปในทางที่ดี รวมถึงสิ่งเราครอบครองเป็นผลโดยตรงจากการศึกษาและฝึกอบรบจิตทั้งสิ้น และเพื่อให้การฝึกพลังจิตได้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทางมาขอความช่วยเหลือและคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ทั้งในเรื่องสุขภาพกายและจิต ท่านจึงได้จัดหลักสูตรและเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยประกอบด้วย 3 บท คือ

(1) สมาธิบำบัดขจัดทุกข์

(2) สมาธิบำบัดขจัดโรค

(3) ฝึกสมาธิจิตพิชิตความสำเร็จ

การฝึกพลังจิตนั้นไม่มีข้อจำกัด แม้กระทั่งผู้ที่มีสมาธิสั้นก็สามารถฝึกพลังจิตได้เช่นเดียวกันขอมีความตั้งใจศึกษา และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อไป สำหรับกิจกรรมครั้งจัดขึ้นที่อโรคยา พระราม5เป็นครั้งสุดท้ายก่อนย้ายไปสร้างที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์

….การฝึกอบรมสมาธิหลักสูตรพัฒนาพลังจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP) มี 5 ประการ คือ
1. ทำให้ได้รู้จักขบวนการทำงานของจิตที่อยู่รวมกับกาย บอกถึงวิธีการทำให้จิตมีสมาธิที่ดีได้
2. เมื่อมีสมาธิที่ดีแล้วจะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถที่จะดับทุกข์ทางใจได้เป็นอย่างดีทำให้ใจมีความอดทนในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้ที่ฝึกอบรมจิตรักษาไว้ซึ่งสถานะของความเป็นมนุษย์ได้จะมีสติกับสมาธิได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิต
5. เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการฝึกอบรมสมาธิจิตว่าฝึกแล้วได้รู้เห็นแนวทางในการได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตนี้

หัวข้อการฝึกอบรม
ภาคที่หนึ่ง วิธีการสร้างพลังจิตขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวตนของทุกๆคน
1 นำเข้าสู่หลักสูตรเพื่อการฝึกสมาธิไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงตลอดไป
2 ความสำคัญของ ศีล สมาธิ ปัญญาเพื่อความเห็นจริงที่เป็นจริงของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ
3 รู้จักกับบุรพกิจการปฏิบัติจิต5ประการกับเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ใจพะวักพะวน10 ประการ
4 กรรมคือการกระทำ มีทั้งดี และชั่ว จริตหรือจรรยาของบุคคลแสดงออกถึงอุปนิสัย 5 ประการ
5 กายคตาสติ ที่ต้องรู้ก่อนการฝึกอบรมสมาธิจิต ,เรื่องขันธ์ 5,อิทธิบาทสี่ไปสู่ความสำเร็จ
6. รู้จักกับปฏิจจสมุปบาท , อริยสัจสี่ , แนวทางโพชฌงค์ 7 ประการ , มรรค 8 คือแนวทางแห่งชีวิตที่แท้จริง
หลักธรรมที่สอนคนให้เข้าใจ
7 ธรรมสำหรับคฤหัสถ์กับ บุญกิริยาวัตถุ10 ประการ
8 หลักปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์และสู่ภาคปฏิบัติ เรื่องสมาธิบำบัดขจัดทุกข์
ภาคที่สอง : เรื่องสมาธิบำบัดขจัดโรค
1 ทำความรู้จักกับสมองที่ช่วยสร้างความสำเร็จในกระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ
2 จิตสำนึกกับใต้สำนึกมีความสำคัญกับการบริหารจัดการชีวิต ( subconscious mind )
3 จิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึก (Conscious mind) จิตกึ่งสำนึก หรือ จิตกึ่งรู้สำนึก (Subconscious mind)
จิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึก (Unconscious mind) และจิตตามหลักศาสนาพุทธ
4 แนวทางในการเปลี่ยนจิตใต้สำนึก ที่สามารถทำได้ทุกคน
5 การทำสมาธิกับการรักษาโรค -โรคที่เกิดจากกิเลส
6 การฝึกอบรมพัฒนาจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จของชีวิต
ภาคที่สาม : ฝึกอบรมสมาธิจิตนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ
……ขั้นตอนที่ 1-30 การปฏิบัติฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดความสำเร็จทางโลกนั้นสามารถนำมาฝึกอบรมจิตจนครบขั้นตอนแล้วจึงอธิษฐานจิต โดยนำฐานบุญกุศลในการฝึกสมาธิจิตและอบรมจิตเพื่อความสุขและความสำเร็จการพิจารณาธรรมขั้นสูงเพื่อเข้าสู่โลกุตรธรรม
แนวการฝึกปฏิบัติกิจกรรมของหลักสูตร(มีคำแนะในเอกสารอย่างละเอียดลออ)

….การเตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์ , วิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างบุญกุศล 3 วัน , วิธีการตั้งกองบุญใหม่ 24 กองบุญ เพื่อเสริมบารมีชีวิต (ถ้าตั้งแล้วให้ใส่กองบุญ 24 กองบุญ), การเป็นลูกหนี้ชั้นดีด้วยการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวร 26 ข้อ , การเป็นลูกหนี้ชั้นดีกับเจ้ากรรมนายเวรหลักการ (ปิดวัน,ปิดสัปดาห์, ปิด1เดือน,ปิด3เดือน,ปิด6 เดือน และปิด1 ปี), รู้จักกับพิธีกรรมเทวตาพลี-เทวดาตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธ, บทบูชาและโองการสมัยอยุธยาใช้ทำพิธีเทวตาพลีมานานนับหลายร้อยปี,พิธีกรรม ปุพพเปตพลี,คำบอกกล่าวเปรตยะพลีคำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมและนายเวร,คำอุทิศบุญกุศลให้กับเปรตผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว , บทสวดยอดพระไตรปิฎกแปล (ความเดิมจากคุณแม่ แว่ว อยู่เกตุ)
วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย
…การบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ ตอบข้อซักถาม กระบวนการกลุ่มหรือฝึกปฏิบัติให้เข้าใจ
วิทยากรฝึกอบรม
….โดย อาจารย์ วิเชียร(จิรัฏฐ์กร) อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ เจ้าของและผู้บริหารอโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5
ระยะเวลาการฝึกอบรม ประกอบด้วยวันเวลา 7-8 ชั่วโมง  9.00-17.00 น.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม :-
1. เห็นกุญแจสำคัญสำหรับทุกท่านที่ค้นหาหนทางแห่งการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บได้
2. สามารถนำหลักบริหารเชิงพุทธไปใช้นำพาชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จในชีวิต
3. สามารถที่จะค้นหาหนทางแห่งความสำเร็จของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม โดยอาศัยหลักการจากหนังสือเล่มนี้มาเป็นหนทางสร้างสำเร็จ
4. เพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี
5. เมื่อท่านศึกษาคู่มือนี้แล้วและได้นำแนวทางไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของพลังจิตได้ด้วยตัวท่านเองหลักจากได้นำหลักการ วิธีการต่างๆจะท่านอาจารย์ไปฝึกฝนและนำไปใช้ได้จริงในที่สุด
วัน เวลาฝึกอบรม เริ่มค่ำวันเสาร์ที่ 23 ถึงอาทิตย์ 24 ก.พ. 62

เริ่มลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 62   เวลา 17.00น.

ลงทะเบียนล่วงหน้า scan QR Code ด้านล่าง

ส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และไลน์ ID ที่ Line @iamarokaya ค่ะ

@iamarokaya
สถานที่ฝึกอบรม อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5 มีที่จอดรถสะดวกสอบถามเส้นทางกรุณาโทรศัพท์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ควรสวมใส่เสื้อสีโซนสว่างเช่น สีขาว สีครีม ใช้เก้าอี้นั่งเรียน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฟรี! กรุณาสำรองที่นั่งแต่เนิ่นๆนะครับ
หมายเหตุ.-การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมนั้นไม่มีการทดสอบหรือประเมินผลกับตัวผู้เข้ารับการอบรมแต่การสร้างความสำเร็จในการสร้างจิตให้ผู้เรียนรู้จะมีพลังนั้น ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ในการศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติจากเอกสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุท่านกล่าวไว้เสมอ
สำรองที่นั่ง อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์ แคร์ ศูนย์ดูแลสุขภาพ อโรคยา พระราม 5
เลขที่ 93/3 หมู่ 3 ซอยวัดไทยเจริญ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทร 099-1144-690 , 091-516-3989
ผู้ร่างหลักสูตร สมชาติ กิจยรรยง ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร(IBC GROUP)
ขอแสดงความยินดีในบุญกุศลหรือขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับ
แนวทางในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
…….ภาพรวมของกิจกรรมกับท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
📍วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
…….เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.00 น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา และฝึกอบรมพัฒนาจิต กรรมมัฏฐาน และการอธิษฐานจิตเสริมบารมี📍วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

…….พิธีกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกศิษย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังต่อไปนี้
1.บวงสรวงเทวดา เปิดฟ้า เปิดดิน รับโชคจากเทวดา (พิธีกรรมเทวตาพลี)
2.อุทิศบุญให้เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉานที่ตายเพราะเราฆ่าและสั่งให้ฆ่า) เพื่อลดบาปกรรมในชาติที่ผ่านมาและชาตินี้( พิธีกรรมปุพพะเปรตพลี อุทิศบุญให้เปรต)
3. สวดมนต์พิธีเสริมสิริมงคลชีวิต
4.พิธีกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อเสริมบารมีให้ตนเองเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
5.พิธีกรรมสวดมนต์ขับไล่อวมงคล และโรคภัยไข้เจ็บให้ห่างไกลจากชีวิตโดยบทอัคคโตเวเท่าอายุ
6.พิธีกรรมสืบชะตา เพื่อเสริมบุญเสริมบารมี
7.สรงน้ำพระธาตุศักดิ์สิทธ์สมัยอยุธยา อายุกว่า200ปี เพื่อเสริมวาสนาและชะตาชีวิตให้รุ่งเรือง
8.ไหว้สักการะท่านท้าวเวสสุวรรณสมัยเชียงแสน(องค์ใหม่ทดแทนองค์องค์เดิมที่สูญหายไป) เพื่อขอพรให้ชีวิตพ้นทุกข์โศก โรค ภัย
9.สักการะพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์เพื่อให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
10.เสริมสิริมงคลชีวิตด้วยการนำผลอิจธิเจมหาเมตตาจากทั่วประเทศมาปะพรมให้ทั่วตัวเพื่อเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาสืบไป
พิธีกรรมทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นที่อโรคยา พระราม 5 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนย้ายไปสร้างที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
🌟ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น🌟
🌠ส่วนท่านที่ตั้งใจจะร่วมบุญร่วมกุศล ด้วยการตั้งกองบุญ หรือทำสังฆทาน ผ้าป่า เพื่ออุทิศบุญให้กับญาติของตนเอง หรืออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวรของตนเองให้เตรียมสิ่งของมาเอง
📌ทางอโรคยาฯจะนิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทานและผ้าป่า พร้อมกับสวดอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว
โดยข้าพเจ้ามิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากลูกศิษย์ทุกคน
จาก💕 ลูกผู้ชายที่ชื่อวิเชียร อยู่เกตุ
…….ขอความกรุณาเตรียมกายเตรียมใจในการเสริมสร้างพลังกายพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จกันนะครับ เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา17.00น. วันเสาร์ที่ 23และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ได้ที่ Line: @iamarokaya  ☎️: คุณแอ๊นท์ 099-114-4690

อโรคยา พระราม 5 ขอเชิญร่วมทำบุญ ก่อสร้างอโรคยา สามโคก

ขอเชิญร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและดูแลสุขภาพกายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์สามโคก
……..อาจารย์ วิเชียร อยู่เกตุขอเชิญร่วมบุญ ร่วมกุศล สละทรัพย์ เพื่อ สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่ดูแลสุขภาพกายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ ที่ตำบลท้ายเกาะ อ. สามโคก จ.ปทุมธานี บนพื้นที่ 4ไร่เศษ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับสมาชิกครอบครัวอโรคยา ทุกท่านไว้พักผ่อน ดูแลสุขภาพกายและจิต รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับบุคคลทั่วไป เพราะจะดำเนินการเป็นศูนย์ฝึกอาชีพหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเช่นการนวดไทยเชลยศักดิ์ การอบ ประคบ พอกเข่า ขา แขน หลัง บ่าไหล่ ด้วยสมุนไพร เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาแบบล้านนา คือการตอกเส้นแบบโบราณ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสได้มีงานทำเพื่อตนเองและครอบครัว
ภารกิจศูนย์ดูแลสุขภาพ กายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น สามโคก
……..ศูนย์ดูแลสุขภาพ กายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น แห่งใหม่ เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประกอบด้วย
1.สถานที่ฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อนำพาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จ
2.ที่สำหรับปฏิบัติธรรมสำหรับสมาชิกที่ต้องการความสุข ความสงบและต้องการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
3. ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยทฏษฎีบาลานซ์ ออฟ ไลฟ์ (ดุลยภาพกายและจิต ด้วยหลักดูแลกายด้วยกระทะ3ส่วนจิตใจดูแลด้วยหลักบันใด3ขั้น) ซึ่งมีรายละเอียดและเอกสารให้ศึกษา
4. เปิดให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาไทย สมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ
5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม
6. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกเท่านั้น
7.เป็นศูนย์อาชีพหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนวดเชลยศักดิ์ อบสมุนไพร นวดเข่า ขา แขนหลัง บ่าไหล่
อานิสงส์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมสร้างอโรคยาใหม่
…….อานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้มอบที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังได้เรียบเรียงมามีดังนี้
1.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
5.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
6.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพย์สมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพย์วิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
7.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8 มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดย ไม่เนิ่นช้า
9.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
10.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
11.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้
12.แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้
13.เป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมีอายุขัยที่ยืนนาวในการสร้างความดีได้อย่างยั่งยืน
14.จะเป็นเหตุที่จะทำให้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โภคะและปฏิภาณหรือพรที่มี 5 ประการ เรียกว่า “ เบญจพิธพร “ อีกด้วย
หมายเหตุ ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำให้บังเกิดในสวรรค์ภูมิ และสุขคติภูมิต่างๆนับจำนวนกัปป์ไม่ถ้วน ตลอดจนทิพย์สมบัติอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลแห่ง ทั้ง สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน อันจะบังเกิดขึ้นจากการถวายที่ดินนี้เป็นเหตุอีกนานัปประการ
ความในใจจากท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ
…….จากการที่ท่านอาจารย์ได้เคยสร้าง อโรคยาฯมาหลายแห่งแล้ว ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าปกติลูกผู้ชายที่ชื่อวิเชียร อยู่เกตุ ไม่ชอบบอกบุญ และไม่ต้องการให้ใครมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่กระทำ เพราะไม่อยากมีปัญหารกใจหรือยุ่งยากใจในภายหลัง และไม่อยากฟังเสียงครหานินทาตามมา
…….สำหรับในครั้งนี้ที่ช่วยบอกให้ร่วมสร้างบุญเพราะงานส่วนใหญ่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้คนด้อยโอกาส และเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนหรือบุคคลต่างๆที่กำลังลำบากในอาชีพได้มีงานทำ จึงหวังว่าท่านที่มีอคติบางประการอย่าได้คิดเป็นอย่างอื่น อันจะเป็นการสร้างกรรมให้ตนเองนะครับ เรียนมาเพื่อรับทราบ
จากใจจริง ลูกผู้ชายที่ชื่อ วิเชียร อยู่เกตุ(เจ้าของฉายาเสือเจ็บไม่ร้องและไม่มีน้ำตาจากผู้ชายชื่อวิเชียร-อยู่เกตุ)
การมีส่วนร่วมในการสร้างอโรคยาเมดิเตชั่นฯ สามโคก
…….ท่านที่ต้องการร่วมถมดิน สร้างอาคาร สถานที่ อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ แห่งใหม่ที่ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โอนเงินร่วมบุญเข้าบัญชี.นส.บุญวรรณา บุญประยูร ธนาคารกสิกรไทยนนทบุรี สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี ‭050-2-82972-6‬
ติดต่อผ่านID LINE @iamarokaya บริจาคด้วยตนเองที่อโรคยาโดยแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณบุญญวรรณา บุญประยูรโทร 09-9114-4690หรือโทร091-5163989 , ‭090-6689041‬

……ขอกราบอนุโมทนาและยินดีในบุญกุศลสำหรับทุกท่าน

การแพร่ระบาดของมะเร็งในยุคปัจจุบัน

การแพร่ระบาดของมะเร็งในโลกยุคปัจจุบัน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 ถึงปี พ.ศ. 2548 เป็นเวลา 70 ปี อัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้น่าจะมาจากการที่คนในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาได้หันมาบริโภคอาหารแปรรูปและอาหารฟาสฟู๊ดอย่างแพร่หลาย อัตราการป่วยด้วยโรคอ้วนและโรคมะเร็งในกลุ่มคนต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบภูมิต้านทานผิดปกติ ภูมิแพ้ ออโต้อิมมูน และมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ

ทั้งนี้ในช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70 หรือ ประมาณปี 2503 ถึงปี 2522 นั้น นักโภชนาการได้ให้ความสนใจในการบริโภคอาหารที่มีสารอาหารหลักๆ หรือที่เรียกว่า แมคโคนิวเตรียน นั่นคือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน และให้ความสำคัญในการกำหนดสัดส่วนการบริโภคสารอาหารหลักดังกล่าว แพทย์และนักโภชนาการ ในยุคนั้นเข้าใจว่าการได้รับสารอาหารสำคัญหรือไมโครนิวเตรียนท์ได้จากวิตามินเสริม แต่มองข้ามาการได้รับสารอาหาร ไมโครนิวเตรียนท์ที่ได้จากอาหารตามธรรมชาติ
กล่าวได้ว่าในยุคนั้น วิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของระบบภูมิต้านทานของร่างกายที่ต้องอาศัยสารอาหารจากอาหารตามธรรมชาติ ซึ่งให้สารอาหารจำพวกพฤกษเคมีที่ร่างกายต้องการนับร้อยชนิด

ประเด็นสำคัญคือ ในขณะที่ร่างกายเราขาดสารอาหารที่สำคัญชนิดต่างๆ ที่ได้จากพฤกษเคมีตามธรรมชาติ ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายก็อ่อนแอตามไป และ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเป็นมะเร็งจึงเพิ่มขึ้นตามมา พฤติกรรมการกินของคนในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารแปรรูป อาหารที่ผ่านกระบวนการมาแล้วนั้น ทำใ้ห้ความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้หญิงสาวในอีก 20 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายเลยทีเดียว

ความน่าสะพรึงกลัวของโรคมะเร็งที่เกิดจากระบบภูมิต้านทานที่อ่อนแอนี้ สามารถป้องกันได้หากเราช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้อย่างแพร่หลายว่าด้วยการกระตุ้นภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และปกป้องร่างกายด้วยสารสกัดและสมุนไพรจากพืชธรรมชาติที่อุดมไปด้วยพฤกษเคมีที่ร่างกายต้องการ

บทความจาก Super Immunity by Joel Fuhrman, M.D.
#Superimmunity #micronutrients #breastcancer #anticancer

The Cancer Explosion in the Modern World
Between 1935 and 2005, cancer rates rose every single year of seventy years straight! As processed foods and fast foods expanded into the underdeveloped world (both nationally and abroad), we saw rural areas starting to develop higher rates of cancer and obesity. The result today is a nation (and other nations) with exploding numbers of people with immune system disorders, allergies, autoimmune diseases, and cancers.

In the 1960s and 1970s most nutritionists focused their attention on the study of macronutrients and looked to determine the best ration of fat, protein, and carbohydrates for optimal health. Doctors and nutritionists thought that our micronutrients needs could be met via a multivitamin or other supplement solution, and saw no necessity to meet our vitamin and mineral needs through micronutrient-rich food. In fact, the micronutrient density of food was generally ignored: science had not yet isolated and understood the critical function and dependence of the immune system on foods that contained hundreds of not-yet-identified organic compounds.

The point here is that when our body is deficient in plant-derived micronutrients, we weaken our immune system and leave ourselves exposed to infections and cancer.

We can make know the broad array of powerful immune-supporting micronutrients found in vegetables and the incredible opportunity they provide to protect ourselves and our families. The answer is simple–we just need to feed our bodies with supercharged fuel, and that means foods that are riches in micronutrients.

https://line.me/R/ti/p/%40estroplus

50401009_1126707820867243_5189029785942097920_o

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม Breast cancer
เป็นโรคมะเร็งที่พัฒนามาจากเนื้อเยื่อเต้านม อาจจะมีอาการแสดงออกมาได้แก่มีก้อนเนื้อในเต้านม มีขนาดนมผิดปกติ ผิวหนังมีรอยบุ๋ม มีสารน้ำไหลจากหัวนม หรือที่ผิวนมมีหนังเกล็ดแดง มีอาการไข้อ่อน มีปุ่มน้ำเหลืองผิดปกติหายใจลำบาก

มะเร็งเต้านมพบมากในหญิงทุกวัย โดยเฉลี่ย คิดเป็น25% ของผู้ป่วยทั้งหมด ในปี2555มะเร็งได้คร่าชีวิตของคนทั้งโลกไปแล้วไม่ต่ำกว่า 522,000รายและท่านทราบหรือไม่ว่า ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นหญิงถึง100%

estro plus คือการนำพืชหลายชนิดมาสกัดเข้มข้นรวมกันเพื่อป้องกันและปรับสมดุลร่างกายของสตรีเพศให้อยู่ในสภาวะปกติ และช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
estro plus ห่วงใยผู้หญิง ทุกวัยให้ห่างไกลมะเร็ง

ติดตามสาระความรู้เรื่องมะเร็งได้ที่

https://line.me/R/ti/p/%40estroplus

estroplus line@

Balace of Life : ปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ

ArokayaProfile_book+links-10ArokayaProfile_book+links-05

กายและจิตเป็นของคู่กัน หากจิตใจหดหู่ เศร้าหมอง เต็มไปด้วยความเคียดแค้นชิงชัง ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกาย และอาจนำไปสู่การป่วยด้วยโรคร้ายในที่สุด
ในทางกลับกัน แม้มีจิตใจที่เข้มแข็งแต่หากไม่ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล เมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยรุนแรง เรื้อรัง ย่อมทำให้สภาพจิตใจถดถอยได้เช่นกัน

อย่าปล่อยให้ชีวิตเราต้องขาดสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ มาเรียนรู้ทฤษฎี “บาลานซ์ ออฟ ไลฟ์” กระทะ 3 ใบ บันได 3 ขั้น เพื่อการปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ ฟื้นฟูให้แข็งแรง พร้อมทั้งนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้ที่ อโรคยา พระราม 5

www.arokayarama5.com
Facebook Live : @arokayarama5 ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คแฟนเพจของอโรคยา ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์กับช่วงไลฟ์สดเพื่อสุขภาพ ในรายการ “เฮลท์ตี้คลับ กับ แอนท์ อโรคยา” เวลา 20.00 – 20.30 น. และ
การฝึกอบรมจิต โดยท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ เวลา 20.30 น -24.00 ทุกวันเสาร์

ปรีกษาปัญหาสุขภาพกับท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ได้ที่อโรคยา พระราม 5
ทุกวันพุธ และ ศุกร์.   เวลา 12.00 – 14.00
พฤหัส และเสาร์         เวลา 10.30 -13.30
รับคิวและตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานฟรี ได้ตั้่งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป

เราลองมาอ่านบทความด้านล่างเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากภาวะจิตใจกันค่ะ
Cr: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ภาวะทางจิตใจที่ทำให้เกิดโรคทางกายที่พบบ่อย

โดย ผศ. นพ. ปราโมทย์ สุดคนิชย์ (คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี)

ข้อมูลจาก : หนังสือจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี

โรคภาวะทางจิตใจสามารถทำให้เกิดโรคทางกายได้หลายชนิดมักผ่านการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติและฮอร์โมน โรคทางกายที่พบบ่อยได้แก่1. ปวดศีรษะ ถือเป็นอาการที่พบบ่อยมากที่สุดอาการหนึ่ง เนื่องมาจากมีสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการนี้ได้มากมาย แต่การตรวจร่างกายแล้วพบสาเหตุนั้น กลับพบไม่บ่อย ซึ่งทำให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วยไม่สบายใจ เชื่อว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอารมณ์และความเครียด เช่น ภาวะวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้า มากระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นอย่างไรก็ตาม อาการปวดศีรษะนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงออกของอารมณ์ภายในแล้ว ยังอาจมาจากความเชื่อแบบหลงผิด (delusion) หรือเป็นการสื่อให้บุคคลภายนอกรอบตัวผู้ป่วยให้ความสนใจกับผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งแพทย์ควรให้ความสนใจกับผลของอาการนี้ต่อชีวิตทั่วไปของผู้ป่วยและครอบครัวด้วยชนิดของโรคปวดศีรษะที่สัมพันธ์กับจิตใจคือ

1.1. ไมเกรน มีปัจจัยทางพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยกว่า 2 ใน 3ของผู้ป่วยและมักพบในผู้มีอาการมีบุคลิกภาพแบบพยายามควบคุมทุกอย่างในชีวิตให้ดี มีระเบียบ ไม่แสดงความโกรธ แต่ไม่พบว่าจะมีเหตุการณ์ใดที่เจาะจงให้เกิดอาการนี้ อาศัยการรักษาด้วยยาเพื่อควบคุมอาการ และใช้จิตบำบัดเพื่อแก้ไขบุคลิกดังกล่าวในระยะยาว

1.2. ปวดศรีษะจากความตึงเครียด (Tension headache) ส่วนใหญ่มีอาการในช่วงบ่ายหรือเย็นหลังการงานที่ทำให้เครียด หรือบางรายก็มีปัญหากับครอบครัว โรคทางจิตเวชเกือบทุกโรคทำให้เกิดอาการชนิดนี้ได้ โดยเฉพาะกับผู้ที่จริงจังและแข่งขัน ควรค้นหาว่ามีโรคทางจิตเวชหรือไม่ โดยถามถึงอาการร่วมอื่นๆ อาจให้ยาคลายกังวล ในระยะยาว นอกจากนี้ การฝึกผ่อนคลาย การทำจิตบำบัดจะช่วยป้องกันอาการเป็นซ้ำได้

2. โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน มีข้อสังเกตมานานแล้วว่า เมื่อบุคคลมีความเครียด จะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายและบ่อยขึ้นจากโรคต่างๆ ไม่ว่าโรคติดเชื้อหรือโรคภูมิแพ้ ปัจจุบันจึงมีการศึกษาทางการแพทย์ในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น แม้การศึกษาจะไม่บ่งชี้ชัดนักในแง่การวัดปริมาณเม็ดเลือดหรือสารภูมิคุ้มกัน เช่น มีเส้นใยประสาทในไขกระดูกหรือต่อมไทมัสหรือหากไฮโปทาลามัส ถูกทำลายจะทำให้ปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่างไปจากเดิมนอกจากนี้ การทำงานของเม็ดเลือดขาว ก็ขึ้นกับสื่อประสาทและฮอร์โมนหลายชนิด หรือโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางอย่าง รวมทั้งผู้ป่วยเอดส์ มีอาการรุนแรงมากน้อยตามความเครียด มีผู้พบว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการช่วยเหลือทางจิตใจจะฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้น

3. ปวดหลัง เช่นเดียวกับอาการปวดศีรษะ กว่าร้อยละ 95 ของผู้มีอาการปวดหลังไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติที่ชัดเจนได้ นอกจากนั้น พบว่าผู้มีอาการนี้ไม่น้อยมีความกังวลหรือซึมเศร้าร่วมอยู่ด้วย การรักษาจึงอาจให้ยารักษาภาวะดังกล่าวร่วมกับยาแก้ปวด รวมทั้งให้คำแนะนำ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และสนับสนุนให้กลับไปทำหน้าที่เดิม

4. ไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ มีผู้สนใจในบุคลิกภาพของผู้ป่วยด้วยโรคนี้ว่า มักมีลักษณะเสียสละ ทำตนให้ลำบาก อดกลั้น และต้องพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด โดยไม่แสดงความรู้สึก และมีบางรายพบว่า อาการกำเริบตามความเครียดทางจิตใจ ผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสเกิดความซึมเศร้าอันเป็นผลมาจากความพิการจากโรคได้ง่ายกว่าคนทั่วไป

5. โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจขาดเลือด เกิดอาการได้เสมอหากผู้ป่วยเกิดความเครียดหรือโกรธ มีผู้เสนอว่า ผู้ที่ป่วยโรคเหล่านี้มักมีบุคลิกภาพที่แข่งขัน รุนแรง ทะเยอทะยาน ไขว่คว้า แต่อารมณ์ฉุนเฉียว โดยจะพบระดับโปรตีนในเลือด, คลอเลสสเตอรอล หรือไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดสูงด้วย จนเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ คนเหล่านี้มักมีท่าทีเป็นมิตร เชื่อฟังเคร่งครัดตามกฎ และเก็บงำความโกรธไว้ไม่แสดงออก ร่วมกับมีประวัติครอบครัวของการป่วยโรคนี้การรักษาของทั้ง 2 โรค ได้แก่ การทำจิตบำบัดเพื่อเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต แนวคิดมุ่งหวัง ให้รู้จักผ่อนคลาย ทำเทคนิคคลายเครียดอย่างมีหลักการ ร่วมกับการใช้ยาควบคุมโรคดังกล่าวโดยตรง

6. โรคระบบทางเดินอาหาร โรคแผลในกระเพาะอาหารและอาการท้องอืด เป็นที่ยอมรับมานานแล้วว่า อาการและโรคนี้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรควิตกกังวลเรื้อรัง โดยเฉพาะแผลในกระเพาะอาหารมากกว่าแผลในลำไส้เล็กมีการศึกษาด้วยว่า ความกังวลทำให้มีการเคลื่อนไหวบีบตัวของกระเพาะอาหารผิดปกติ ร่วมกับรายงานที่ว่า เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับเหตุการณ์เครียดที่รุนแรง เช่น การสูญเสียคนใกล้ชิด จะมีอาการท้องอืดมากกว่าคนทั่วไป การรักษาด้วยยารักษาโรคกระเพาะเท่านั้น จึงอาจไม่เพียงพอในการรักษาหรือป้องกันในระยะยาว การฝึกผ่อนคลาย การแก้ปัญหา และจิตบำบัดร่วมไปด้วย จะทำให้ผู้ป่วยปลอดจากอากรดังกล่าวได้นานกว่าผ็รับประทานยารักษาโรคกระเพาะเพียงอย่างเดียวภาวะกลุ่มอาการท้องผูกสลับกับท้องเสีย (Irritable bowel syndrome) มักมีอาการทองผูกสลับท้องเสีย ปวดท้องมีลมในทางเดินอาหารมากอย่างเรื้อรัง โดยไม่สัมพันธ์กับชนิดของมื้ออาหาร หรือการติดเชื้อ หรือการใช้ยา ในสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ไปพบแพทย์ระบบทางเดินอาหารมากกว่าร้อยละ 50 มีอาการนี้ และกว่าร้อยละ 32 มีสมาธิในครอบครัวที่มีอาการนี้เช่นกัน การทดสอบด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาพบว่า ผู้ป่วยจะมีความกังวล ขาดความเชื่อมั่น โทษตนเอง และอาจบอกอาการเจ็บป่วยอื่นๆ อีกคล้ายในโรคความผิดปกติทางจิตใจที่แสดงอาการออกทางร่างกาย (กลุ่ม somatization disorder) และเมื่อมีความเครียด ผู้ป่วยจะเกิดอาการมากขึ้น คนรอบข้างจะให้ความสนใจผู้ป่วยมากขึ้นด้วย การรักษาจึงต้องอาศัยหลายวิธี ทั้งการใช้ยารักษาอาการท้องผูก ท้องเสีย การควบคุมชนิดของอาหาร การฝึกผ่อนคลาย การทำจิตบำบัด ให้ให้ยาต้านเศร้า กลุ่ม tricyclic ร่วมกับการเปลี่ยนการสนองต่อการของครอบครัวของผู้ป่วยด้วย

7. อาการของระบบทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยมากในห้องฉุกเฉินของทุกโรงพยาบาล คืออาการของระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง (hyperventilation syndrome) ที่มีอาการคล้ายหอบหืด โดยผู้ป่วยจะมีอาการหายใจหอบเร็ว หัวใจเต้นแรง บ่นแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก มือเท้าชา เกร็ง บางรายจะมีนิ้วมือจีบร่วมด้วย

โรคหอบหืด แม้ว่าจะมีการพิสูจน์แล้วว่าอาการของโรคเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันแต่มีข้อสังเกตว่า ผู้ป่วยมักมีลักษณะเก็บความโกรธ ไม่สามารถแสดงความอยากพึ่งพิงผู้อื่นออกได้ และอารมณ์ดังกล่าวถูกส่งผ่านระบบประสาทอัตโนมัติและระบบภูมิคุ้มกันจนเกิดอาการ ดังนั้น เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการเป็นประจำ การมองหาปัจจัยทางจิตใจและแก้ไขนอกเหนือไปจากการให้ยาขยายหลอดลม อาจช่วยให้อาการของโรคดีขึ้น

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพจิตใจกับการเกิดมะเร็งนั้น ยังไม่อาจสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นเหตุและผลต่อกันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีปัจจัยอื่นอีกหลายประการที่เข้ามามีบทบาทในการเกิดมะเร็ง เช่น พันธุกรรม การใช้ชีวิต การได้เผชิญกับสารต่างๆ ตลอดจนภาวะภูมิคุ้มกันของบุคคลนั้นๆ อย่างไรก็ตาม พบว่าสภาพจิตใจมีผลต่อการดำเนินโรคของมะเร็งอยู่ไม่น้อยจะเห็นได้ว่า โรคทางกายที่เป็นผลจากจิตใจดังกล่าว แม้จะมีพยาธิสภาพทางกายหรือพยาธิสรีระที่เกิดขึ้นจริง แต่การใช้ยารักษาอาการทางกายโดยไม่สนใจสภาพจิตใจ จะทำให้ประสิทธิภาพการรักษาด้อยลง ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงการรักษาด้านจิตสังคม การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้ป่วยควบคู่ไปด้วย**********************************************

19 October 2547 By ผศ. นพ. ปราโมทย์ สุดคนิชย์ (คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “โรคที่เกิดจากกรรม” ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

 

 

ศูนย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม5
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหัวข้อ “โรคอันเกิดจากกรรม”
ณ. อโรคยา พระราม 5 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่หมายเลข 090-668-9041 หรือ ไลน์ goodhealthbyant
ส่งชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์มาทางไลน์เพื่อยืนยันการจอง รับเพียง 80 ที่นั่งเท่านั้น

หลักการและเหตุผล
อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์ แคร์ พระราม 5 ศูนย์ดูแลสุขภาพกายและจิตด้วยภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และสารสกัดจากธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้หลักศาสนา มาผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย และสมุนไพร เพื่อการบำบัดและดูแลร่างกาย รวมถึงจิตใจให้มีความสำเร็จในชีวิต ห่างไกลจากความทุกข์นานาประการที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา รวมถึง การนำพาชีวิตให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและความยากจน ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน โดยท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในหลักการทางศาสนาพุทธ ผสมผสานกับภูมิปัญญาโบราณแบบดั้งเดิมของบรรพชนไทยที่มานานนับพันปี จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นที่ อโรคยา พระราม 5 โดยการให้ความรู้เรื่องการเกิดโรค โดยเฉพาะ โรคที่เกิดจากกรรม มีสาเหตุอย่างไร มีวิธีการปรับเปลี่ยน แก้ไขอย่างไร พร้อมกับ ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ฟรี

 

สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่ 090-668-9041

เข้าร่วม fanpage กับอโรคยา พระราม5
ที่ arokayarama5 และเข้าชมเว็ปไซต์ http://www.arokayarama5.com

ทุกคืนวันอังคาร พุธ พฤหัส และวันศุกร์ ติดตามรับชม ไลฟ์สด รายการเฮลท์ตี้คลับ กับบุญญวรรณา ทาง เพจ arokaya rama5 เวลา 20.00น ถึง 20.30 น
ทุกวันพุธและวันศุกร์ ชมรายการโค้ชสุขภาพ กับอาจารย์วิเชียร ทางช่องไบร์ท ทีวี ช่อง psi 20 เวลา10.30 น. ถึง 10.30 น.
รับชมการไลฟ์สดการบรรยายพิเศษ เรื่องการฝึกอธิษฐานจิตพิชิตความสำเร็จ ทางเฟสบุ๊ค