คุณธรรมประจำชีวิตท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ

ครอบครัวอโรคยา มีกติกา 10 ประการ คือ มีศีล 5 พรหมวิหาร 4 เป็นคนดีทุกลมหายใจเข้าและออก รวมเป็น10ข้อ

และสิ่งที่ต้องยึดถือนำไปปฏิบัติ อีก 10ข้อ คือ 1. อ่อนน้อม 2. ถ่อมตน 3.โอบอ้อม 4. อารี 5. มีน้ำใจ 6. กตัญญู 7. รู้คุณ 8. มีหิริ(ความละอายต่อการทำบาป) 9.โอตตัปปะ (คือความเกรงกลัวที่จะทำบาป) 10. มีโสรัจจะ (คือความสงบเสงี่ยม เจียมตน และอดกลั้น กับสิ่งที่มากระทบจิตใจ )

นี่คือคติประจำใจของลูกผู้ชายที่ชื่อ วิเชียร อยู่เกตุ

Published by

i am arokaya

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ

Leave a Reply