หลักสูตรพัฒนาพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ (Meditation Training Program:MTP)

เริ่มค่ำวันเสาร์ที่ 23 – 24 ก.พ. 62 -กิจกรรมส่งท้ายอโรคยาพระราม5
เสริมบุญ หนุนชะตาให้กับชีวิต พิชิตความสำเร็จในงานและชีวิตส่งท้ายอโรคยาฯพระราม5

หลักการเหตุผล
…….คงจะไม่มีใครที่จะปฏิเสธซึ่งความปรารถนาการมีสุขภาพที่ดี การมีเงินใช้จ่ายอย่างตลอดเวลาในชีวิตนี้ความสำเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ ล้วนเป็นผลของการการทำที่ก่อเกิดจากการเริ่มต้นที่การมีสมาธิของจิต ถ้าจิตปรารถนาสิ่งที่ดี ผลของกรรมก็ก่อให้เกิดแต่สิ่งดีงาม การแนะนำพลังจิตเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการนำเสนอหรือชี้แจงได้ในเวลาอันสั้น แต่การศึกษาพลังจิตจะสำเร็จได้ทุกท่านถ้าตั้งมั่นในการเรียนรู้ การทำงานของท่านอาจารย์วิเชียร (จิรัฎฐ์กร) อยู่เกตุ ด้วยการใช้พลังจิตถูกพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าจากบุคคลทั่วโลก

จริงแล้วพลังจิตเป็นแหล่งพลังงานใหญ่ที่สุดด้วยการมีความคิดที่ดีและมีการควบคุมที่ดีและถูกต้อง พลังงานทางจิตจึงจะสามารถทำให้ร่างการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ความสุข และความสามารถทั้งหลายในโลกใบนี้ ทุกสิ่งที่เราต้องการ และอยากให้เป็นไปในทางที่ดี รวมถึงสิ่งเราครอบครองเป็นผลโดยตรงจากการศึกษาและฝึกอบรบจิตทั้งสิ้น และเพื่อให้การฝึกพลังจิตได้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทางมาขอความช่วยเหลือและคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ทั้งในเรื่องสุขภาพกายและจิต ท่านจึงได้จัดหลักสูตรและเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยประกอบด้วย 3 บท คือ

(1) สมาธิบำบัดขจัดทุกข์

(2) สมาธิบำบัดขจัดโรค

(3) ฝึกสมาธิจิตพิชิตความสำเร็จ

การฝึกพลังจิตนั้นไม่มีข้อจำกัด แม้กระทั่งผู้ที่มีสมาธิสั้นก็สามารถฝึกพลังจิตได้เช่นเดียวกันขอมีความตั้งใจศึกษา และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อไป สำหรับกิจกรรมครั้งจัดขึ้นที่อโรคยา พระราม5เป็นครั้งสุดท้ายก่อนย้ายไปสร้างที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์

….การฝึกอบรมสมาธิหลักสูตรพัฒนาพลังจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP) มี 5 ประการ คือ
1. ทำให้ได้รู้จักขบวนการทำงานของจิตที่อยู่รวมกับกาย บอกถึงวิธีการทำให้จิตมีสมาธิที่ดีได้
2. เมื่อมีสมาธิที่ดีแล้วจะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถที่จะดับทุกข์ทางใจได้เป็นอย่างดีทำให้ใจมีความอดทนในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้ที่ฝึกอบรมจิตรักษาไว้ซึ่งสถานะของความเป็นมนุษย์ได้จะมีสติกับสมาธิได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิต
5. เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการฝึกอบรมสมาธิจิตว่าฝึกแล้วได้รู้เห็นแนวทางในการได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตนี้

หัวข้อการฝึกอบรม
ภาคที่หนึ่ง วิธีการสร้างพลังจิตขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวตนของทุกๆคน
1 นำเข้าสู่หลักสูตรเพื่อการฝึกสมาธิไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงตลอดไป
2 ความสำคัญของ ศีล สมาธิ ปัญญาเพื่อความเห็นจริงที่เป็นจริงของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ
3 รู้จักกับบุรพกิจการปฏิบัติจิต5ประการกับเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ใจพะวักพะวน10 ประการ
4 กรรมคือการกระทำ มีทั้งดี และชั่ว จริตหรือจรรยาของบุคคลแสดงออกถึงอุปนิสัย 5 ประการ
5 กายคตาสติ ที่ต้องรู้ก่อนการฝึกอบรมสมาธิจิต ,เรื่องขันธ์ 5,อิทธิบาทสี่ไปสู่ความสำเร็จ
6. รู้จักกับปฏิจจสมุปบาท , อริยสัจสี่ , แนวทางโพชฌงค์ 7 ประการ , มรรค 8 คือแนวทางแห่งชีวิตที่แท้จริง
หลักธรรมที่สอนคนให้เข้าใจ
7 ธรรมสำหรับคฤหัสถ์กับ บุญกิริยาวัตถุ10 ประการ
8 หลักปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์และสู่ภาคปฏิบัติ เรื่องสมาธิบำบัดขจัดทุกข์
ภาคที่สอง : เรื่องสมาธิบำบัดขจัดโรค
1 ทำความรู้จักกับสมองที่ช่วยสร้างความสำเร็จในกระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ
2 จิตสำนึกกับใต้สำนึกมีความสำคัญกับการบริหารจัดการชีวิต ( subconscious mind )
3 จิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึก (Conscious mind) จิตกึ่งสำนึก หรือ จิตกึ่งรู้สำนึก (Subconscious mind)
จิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึก (Unconscious mind) และจิตตามหลักศาสนาพุทธ
4 แนวทางในการเปลี่ยนจิตใต้สำนึก ที่สามารถทำได้ทุกคน
5 การทำสมาธิกับการรักษาโรค -โรคที่เกิดจากกิเลส
6 การฝึกอบรมพัฒนาจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จของชีวิต
ภาคที่สาม : ฝึกอบรมสมาธิจิตนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ
……ขั้นตอนที่ 1-30 การปฏิบัติฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดความสำเร็จทางโลกนั้นสามารถนำมาฝึกอบรมจิตจนครบขั้นตอนแล้วจึงอธิษฐานจิต โดยนำฐานบุญกุศลในการฝึกสมาธิจิตและอบรมจิตเพื่อความสุขและความสำเร็จการพิจารณาธรรมขั้นสูงเพื่อเข้าสู่โลกุตรธรรม
แนวการฝึกปฏิบัติกิจกรรมของหลักสูตร(มีคำแนะในเอกสารอย่างละเอียดลออ)

….การเตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์ , วิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างบุญกุศล 3 วัน , วิธีการตั้งกองบุญใหม่ 24 กองบุญ เพื่อเสริมบารมีชีวิต (ถ้าตั้งแล้วให้ใส่กองบุญ 24 กองบุญ), การเป็นลูกหนี้ชั้นดีด้วยการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวร 26 ข้อ , การเป็นลูกหนี้ชั้นดีกับเจ้ากรรมนายเวรหลักการ (ปิดวัน,ปิดสัปดาห์, ปิด1เดือน,ปิด3เดือน,ปิด6 เดือน และปิด1 ปี), รู้จักกับพิธีกรรมเทวตาพลี-เทวดาตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธ, บทบูชาและโองการสมัยอยุธยาใช้ทำพิธีเทวตาพลีมานานนับหลายร้อยปี,พิธีกรรม ปุพพเปตพลี,คำบอกกล่าวเปรตยะพลีคำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมและนายเวร,คำอุทิศบุญกุศลให้กับเปรตผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว , บทสวดยอดพระไตรปิฎกแปล (ความเดิมจากคุณแม่ แว่ว อยู่เกตุ)
วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย
…การบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ ตอบข้อซักถาม กระบวนการกลุ่มหรือฝึกปฏิบัติให้เข้าใจ
วิทยากรฝึกอบรม
….โดย อาจารย์ วิเชียร(จิรัฏฐ์กร) อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ เจ้าของและผู้บริหารอโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5
ระยะเวลาการฝึกอบรม ประกอบด้วยวันเวลา 7-8 ชั่วโมง  9.00-17.00 น.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม :-
1. เห็นกุญแจสำคัญสำหรับทุกท่านที่ค้นหาหนทางแห่งการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บได้
2. สามารถนำหลักบริหารเชิงพุทธไปใช้นำพาชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จในชีวิต
3. สามารถที่จะค้นหาหนทางแห่งความสำเร็จของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม โดยอาศัยหลักการจากหนังสือเล่มนี้มาเป็นหนทางสร้างสำเร็จ
4. เพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี
5. เมื่อท่านศึกษาคู่มือนี้แล้วและได้นำแนวทางไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของพลังจิตได้ด้วยตัวท่านเองหลักจากได้นำหลักการ วิธีการต่างๆจะท่านอาจารย์ไปฝึกฝนและนำไปใช้ได้จริงในที่สุด
วัน เวลาฝึกอบรม เริ่มค่ำวันเสาร์ที่ 23 ถึงอาทิตย์ 24 ก.พ. 62

เริ่มลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 62   เวลา 17.00น.

ลงทะเบียนล่วงหน้า scan QR Code ด้านล่าง

ส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และไลน์ ID ที่ Line @iamarokaya ค่ะ

@iamarokaya
สถานที่ฝึกอบรม อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5 มีที่จอดรถสะดวกสอบถามเส้นทางกรุณาโทรศัพท์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ควรสวมใส่เสื้อสีโซนสว่างเช่น สีขาว สีครีม ใช้เก้าอี้นั่งเรียน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฟรี! กรุณาสำรองที่นั่งแต่เนิ่นๆนะครับ
หมายเหตุ.-การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมนั้นไม่มีการทดสอบหรือประเมินผลกับตัวผู้เข้ารับการอบรมแต่การสร้างความสำเร็จในการสร้างจิตให้ผู้เรียนรู้จะมีพลังนั้น ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ในการศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติจากเอกสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุท่านกล่าวไว้เสมอ
สำรองที่นั่ง อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์ แคร์ ศูนย์ดูแลสุขภาพ อโรคยา พระราม 5
เลขที่ 93/3 หมู่ 3 ซอยวัดไทยเจริญ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทร 099-1144-690 , 091-516-3989
ผู้ร่างหลักสูตร สมชาติ กิจยรรยง ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร(IBC GROUP)
ขอแสดงความยินดีในบุญกุศลหรือขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับ
แนวทางในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
…….ภาพรวมของกิจกรรมกับท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
📍วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
…….เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.00 น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา และฝึกอบรมพัฒนาจิต กรรมมัฏฐาน และการอธิษฐานจิตเสริมบารมี📍วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

…….พิธีกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกศิษย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังต่อไปนี้
1.บวงสรวงเทวดา เปิดฟ้า เปิดดิน รับโชคจากเทวดา (พิธีกรรมเทวตาพลี)
2.อุทิศบุญให้เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉานที่ตายเพราะเราฆ่าและสั่งให้ฆ่า) เพื่อลดบาปกรรมในชาติที่ผ่านมาและชาตินี้( พิธีกรรมปุพพะเปรตพลี อุทิศบุญให้เปรต)
3. สวดมนต์พิธีเสริมสิริมงคลชีวิต
4.พิธีกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อเสริมบารมีให้ตนเองเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
5.พิธีกรรมสวดมนต์ขับไล่อวมงคล และโรคภัยไข้เจ็บให้ห่างไกลจากชีวิตโดยบทอัคคโตเวเท่าอายุ
6.พิธีกรรมสืบชะตา เพื่อเสริมบุญเสริมบารมี
7.สรงน้ำพระธาตุศักดิ์สิทธ์สมัยอยุธยา อายุกว่า200ปี เพื่อเสริมวาสนาและชะตาชีวิตให้รุ่งเรือง
8.ไหว้สักการะท่านท้าวเวสสุวรรณสมัยเชียงแสน(องค์ใหม่ทดแทนองค์องค์เดิมที่สูญหายไป) เพื่อขอพรให้ชีวิตพ้นทุกข์โศก โรค ภัย
9.สักการะพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์เพื่อให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
10.เสริมสิริมงคลชีวิตด้วยการนำผลอิจธิเจมหาเมตตาจากทั่วประเทศมาปะพรมให้ทั่วตัวเพื่อเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาสืบไป
พิธีกรรมทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นที่อโรคยา พระราม 5 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนย้ายไปสร้างที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
🌟ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น🌟
🌠ส่วนท่านที่ตั้งใจจะร่วมบุญร่วมกุศล ด้วยการตั้งกองบุญ หรือทำสังฆทาน ผ้าป่า เพื่ออุทิศบุญให้กับญาติของตนเอง หรืออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวรของตนเองให้เตรียมสิ่งของมาเอง
📌ทางอโรคยาฯจะนิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทานและผ้าป่า พร้อมกับสวดอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว
โดยข้าพเจ้ามิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากลูกศิษย์ทุกคน
จาก💕 ลูกผู้ชายที่ชื่อวิเชียร อยู่เกตุ
…….ขอความกรุณาเตรียมกายเตรียมใจในการเสริมสร้างพลังกายพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จกันนะครับ เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา17.00น. วันเสาร์ที่ 23และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ได้ที่ Line: @iamarokaya  ☎️: คุณแอ๊นท์ 099-114-4690

Published by

i am arokaya

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ

Leave a Reply