หลักสูตรพัฒนาพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP)

หลักสูตรพัฒนาพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP)
(Meditation Training Program:MTP)

@iamarokaya
ลงทะเบียนล่วงหน้า

โดยอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ

เริ่มลงทะเบียนในวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์ เวลา17.30นถึงเวลา24.00น
วันอาทิตย์24 ก.พ.62 เริ่มกิจกรรมเวลา8.30น ถึง20.00น
กิจกรรมที่ผู้สมัครจะได้ร่วมงานคือ
เสริมบุญ หนุนชะตาให้กับชีวิต พิชิตความสำเร็จ

หลักการเหตุผล
…….คงจะไม่มีใครที่จะปฏิเสธซึ่งความปรารถนาการมีสุขภาพที่ดี การมีเงินใช้จ่ายอย่างตลอดเวลาในชีวิตนี้ความสำเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ ล้วนเป็นผลของการการทำที่ก่อเกิดจากการเริ่มต้นที่ตัวเราเองทั้งสิ้น
ถ้าจิตปรารถนาสิ่งที่ดี ผลของกรรมก็ก่อให้เกิดแต่สิ่งดีงาม การนำพลังจิตมาใช้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการนำเสนอหรือชี้แจงได้ในเวลาอันสั้น แต่การศึกษาพลังจิตจะสำเร็จได้ทุกท่านถ้าตั้งมั่นในการเรียนรู้ การทำงานของท่านอาจารย์วิเชียร(จิรัฎฐ์กร) อยู่เกตุ ด้วยการใช้พลังจิตถูกพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าจากบุคคลทั่วโลก
แท้จริงแล้วพลังจิตเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ พลังงานทางจิตเมื่อใครศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจังจะพบว่ามีความมหัศจรรย์ยิ่งนักและมีพลานุภาพมากมาย ซึ่งช่วยทำให้ร่างการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ความสุข และความสามารถทั้งหลายในโลกใบนี้ ทุกสิ่งที่เราต้องการ และอยากให้เป็นไปในทางที่ดี รวมถึงสิ่งเราครอบครองเป็นผลโดยตรงจากการศึกษาและฝึกอบรบจิตทั้งสิ้น และเพื่อให้การฝึกพลังจิตได้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทางมาขอความช่วยเหลือและคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ทั้งในเรื่องสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนีการฝึกอบรมสมาธิหลักสูตรพัฒนาพลังจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP)มี5 ประการ คือ
1. ทำให้ได้รู้จักขบวนการทำงานของจิตที่อยู่รวมกับกาย บอกถึงวิธีการทำให้จิตมีสมาธิที่ดีได้
2. เมื่อมีสมาธิที่ดีแล้วจะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถที่จะดับทุกข์ทางใจได้เป็นอย่างดีทำให้ใจมีความอดทนในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้ที่ฝึกอบรมจิตรักษาไว้ซึ่งสถานะของความเป็นมนุษย์ได้จะมีสติกับสมาธิได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิต
5. เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการฝึกอบรมสมาธิจิตว่าฝึกแล้วได้รู้เห็นแนวทางในการได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตนี้
หัวข้อการฝึกอบรม
ภาคที่หนึ่ง วิธีการสร้างพลังจิตขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวตนของทุกๆคน
1 นำเข้าสู่หลักสูตรเพื่อการฝึกสมาธิไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงตลอดไป
2 ความสำคัญของ ศีล สมาธิ ปัญญาเพื่อความเห็นจริงที่เป็นจริงของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ
3 รู้จักกับบุรพกิจการปฏิบัติจิต5ประการกับเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ใจพะวักพะวน10 ประการ
4 กรรมคือการกระทำ มีทั้งดี และชั่ว จริตหรือจรรยาของบุคคลแสดงออกถึงอุปนิสัย 5 ประการ
5 กายคตาสติ ที่ต้องรู้ก่อนการฝึกอบรมสมาธิจิต ,เรื่องขันธ์ 5,อิทธิบาทสี่ไปสู่ความสำเร็จ
6. รู้จักกับปฏิจจสมุปบาท,อริยสัจสี่,แนวทางโพชฌงค์7 ประการ,มรรค 8 คือแนวทางแห่งชีวิตที่แท้จริง
หลักธรรมที่สอนคนให้เข้าใจ
7 ธรรมสำหรับคฤหัสถ์กับ บุญกิริยาวัตถุ10 ประการ
8 หลักปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์และสู่ภาคปฏิบัติ เรื่องสมาธิบำบัดขจัดทุกข์

ภาคที่สอง : เรื่องสมาธิบำบัดขจัดโรค
1 ทำความรู้จักกับสมองที่ช่วยสร้างความสำเร็จในกระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ
2 จิตสำนึกกับใต้สำนึกมีความสำคัญกับการบริหารจัดการชีวิต ( subconscious mind )
3 จิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึก (Conscious mind) จิตกึ่งสำนึก หรือ จิตกึ่งรู้สำนึก (Subconscious mind)
จิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึก (Unconscious mind) และจิตตามหลักศาสนาพุทธ
4 แนวทางในการเปลี่ยนจิตใต้สำนึกให้มีพลังงานทางจิตที่ดี
5 การทำสมาธิกับการรักษาโรค
6 การฝึกอบรมพัฒนาจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จของชีวิต

ภาคที่สาม : ฝึกอบรมสมาธิจิตนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จและการตัดสัญญากรรมเก่าด้วยหลักสูตรอรูปกัมมัฏฐาน4 (ข้อเนวสัญญานาสัญญายตนะ)

ขั้นตอน การปฏิบัติฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดความสำเร็จทางโลกนั้นสามารถนำมาฝึกอบรมจิตจนครบขั้นตอนแล้วจึงอธิษฐานจิต โดยนำฐานบุญกุศลในการฝึกสมาธิจิตและอบรมจิตเพื่อความสุขและความสำเร็จการพิจารณาธรรมขั้นสูงเพื่อเข้าสู่โลกุตรธรรม

การฝึกปฏิบัติกิจกรรมของหลักสูตร
ของอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ
เตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์ ,วิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างบุญกุศล 3 วัน ,วิธีการตั้งกองบุญใหม่ 24 กองบุญ เพื่อเสริมบารมีชีวิต (ถ้าตั้งแล้วให้ใส่กองบุญ 24 กองบุญ),การเป็นลูกหนี้ชั้นดีด้วยการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวร 26 ข้อ,การเป็นลูกหนี้ชั้นดีกับเจ้ากรรมนายเวรหลักการ(ปิดวัน,ปิดสัปดาห์,ปิด1เดือน,ปิด3เดือน,ปิด6 เดือน และปิด1 ปี),รู้จักกับพิธีกรรมเทวตาพลี-เทวดาตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธ, บทบูชาและโองการสมัยอยุธยาใช้ทำพิธีเทวตาพลีมานานนับหลายร้อยปี,พิธีกรรม ปุพพเปตพลี,คำบอกกล่าวเปรตยะพลีคำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมและนายเวร,คำอุทิศบุญกุศลให้กับเปรตผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว,บทสวดยอดพระไตรปิฎกแปล (ความเดิมจากคุณแม่ แว่ว อยู่เกตุ)
วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยายและมีกิจกรรมให้ร่วมกันสร้างทางบุญ

วิทยากรฝึกอบรม
….โดย อาจารย์ วิเชียร(จิรัฏฐ์กร) อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ เจ้าของและผู้บริหารอโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5
1.เป็นกุญแจสำคัญสำหรับทุกท่านที่ค้นหาหนทางแห่งการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บได้
2.สามารถนำหลักบริหารเชิงพุทธไปใช้นำพาชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จในชีวิต
3.สามารถที่จะค้นหาหนทางแห่งความสำเร็จของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม โดยอาศัยหลักการจากหนังสือเล่มนี้มาเป็นหนทางสร้างสำเร็จ
4.เพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี
5.เมื่อท่านศึกษาคู่มือนี้แล้วและได้นำแนวทางไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของพลังจิตได้ด้วยตัวท่านเองหลักจากได้นำหลักการ วิธีการต่างๆจะท่านอาจารย์ไปฝึกฝนและนำไปใช้ได้จริงในที่สุด

สถานที่ฝึกอบรม อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5 มีที่จอดรถสะดวกสอบถามเส้นทางกรุณาโทรศัพท์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ควรสวมใส่เสื้อสีโซนสว่างเช่น สีขาว สีครีม
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฟรี!

อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์ แคร์ ศูนย์ดูแลสุขภาพ อโรคยา พระราม 5
เลขที่ 93/3 หมู่ 3 ซอยวัดไทยเจริญ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทร 099-1144-690 , 091-516-3989

📍วันเสาร์ที่23 กุมภาพันธ์ 2562
…….เริ่มลงทะเบียนเวลา17.00น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา และฝึกอบรมพัฒนาจิต กรรมมัฏฐาน และการอธิษฐานจิตเสริมบารมี
📍วันอาทิตย์ที่24 กุมภาพันธ์ 2562เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา8.30น.เป็นต้นไป

พิธีกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกศิษย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังต่อไปนี้
1.บวงสรวงเทวดา เปิดฟ้า เปิดดิน รับโชคจากเทวดา (พิธีกรรมเทวตาพลี)

2.อุทิศบุญให้เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉานที่ตายเพราะเราฆ่าและสั่งให้ฆ่า) เพื่อลดบาปกรรมในชาติที่ผ่านมาและชาตินี้( พิธีกรรมปุพพะเปรตพลี อุทิศบุญให้เปรต)

3.พิธีกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อเสริมบารมีให้ตนเองเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา

4.สวดมนต์พิธีเสริมพลังชีวิต เพื่อเสริมบุญเสริมบารมี ให้ชีวิตมีความสุขและความสำเร็จ

5.ไหว้สักการะท่านท้าวเวสสุวรรณสมัยเชียงแสน(องค์ใหม่ทดแทนองค์องค์เดิมที่สูญหายไป) เพื่อขอพรให้ชีวิตพ้นทุกข์โศก โรค ภัย

6.สักการะพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์เพื่อให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
🌟ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น🌟

สำหรับท่านที่ตั้งใจจะร่วมบุญร่วมกุศล ด้วยการตั้งกองบุญ หรือทำสังฆทาน ผ้าป่า เพื่ออุทิศบุญให้กับญาติของตนเอง หรืออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวรของตนเองให้เตรียมสิ่งของมาเอง

📌ทางอโรคยาฯจะนิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทานและผ้าป่า พร้อมกับสวดอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว

⭐โดยข้าพเจ้ามิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากลูกศิษย์ทุกคน⭐
จาก💕ลูกผู้ชายที่ชื่อวิเชียร อยู่เกตุ

…….ขอให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เตรียมกายเตรียมใจในการเสริมสร้างพลังกายพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จกันนะครับ

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา17.00น. วันเสาร์ที่ 23และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562เริ่มเวลา8.30นถึง20.00น

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติทได้ที่ Li ne: @Iamarokaya ☎️: คุณแอ๊นท์ 099-114-4690

 

ลงทะเบียน

 

@iamarokaya

Published by

i am arokaya

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ

Leave a Reply