Arokaya Rama 5 TV

สำหรับท่านที่รอชมรายการครบเครื่องเรื่องชีวิต จาก ท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุสามารถเลือกรับชมได้จาก link ด้านล่างนี้ ค่ะ

13 ปีของการอุทิศกายและใจในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย

ปรึกษาปัญหาสุขภาพกายและจิตกับอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ

เซลล์เสื่อมทำอย่างไร 

ArokayaProfile_book+links-92ติดตามท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ ได้บน YouTube และ Facebook

https://www.youtube.com/channel/UCo1fryiAgCotqSiNVmAEYww