หลักสูตรพัฒนาพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP)

หลักสูตรพัฒนาพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP)
(Meditation Training Program:MTP)

@iamarokaya
ลงทะเบียนล่วงหน้า

โดยอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ

เริ่มลงทะเบียนในวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์ เวลา17.30นถึงเวลา24.00น
วันอาทิตย์24 ก.พ.62 เริ่มกิจกรรมเวลา8.30น ถึง20.00น
กิจกรรมที่ผู้สมัครจะได้ร่วมงานคือ
เสริมบุญ หนุนชะตาให้กับชีวิต พิชิตความสำเร็จ

หลักการเหตุผล
…….คงจะไม่มีใครที่จะปฏิเสธซึ่งความปรารถนาการมีสุขภาพที่ดี การมีเงินใช้จ่ายอย่างตลอดเวลาในชีวิตนี้ความสำเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ ล้วนเป็นผลของการการทำที่ก่อเกิดจากการเริ่มต้นที่ตัวเราเองทั้งสิ้น
ถ้าจิตปรารถนาสิ่งที่ดี ผลของกรรมก็ก่อให้เกิดแต่สิ่งดีงาม การนำพลังจิตมาใช้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการนำเสนอหรือชี้แจงได้ในเวลาอันสั้น แต่การศึกษาพลังจิตจะสำเร็จได้ทุกท่านถ้าตั้งมั่นในการเรียนรู้ การทำงานของท่านอาจารย์วิเชียร(จิรัฎฐ์กร) อยู่เกตุ ด้วยการใช้พลังจิตถูกพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าจากบุคคลทั่วโลก
แท้จริงแล้วพลังจิตเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ พลังงานทางจิตเมื่อใครศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจังจะพบว่ามีความมหัศจรรย์ยิ่งนักและมีพลานุภาพมากมาย ซึ่งช่วยทำให้ร่างการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ความสุข และความสามารถทั้งหลายในโลกใบนี้ ทุกสิ่งที่เราต้องการ และอยากให้เป็นไปในทางที่ดี รวมถึงสิ่งเราครอบครองเป็นผลโดยตรงจากการศึกษาและฝึกอบรบจิตทั้งสิ้น และเพื่อให้การฝึกพลังจิตได้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทางมาขอความช่วยเหลือและคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ทั้งในเรื่องสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนีการฝึกอบรมสมาธิหลักสูตรพัฒนาพลังจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP)มี5 ประการ คือ
1. ทำให้ได้รู้จักขบวนการทำงานของจิตที่อยู่รวมกับกาย บอกถึงวิธีการทำให้จิตมีสมาธิที่ดีได้
2. เมื่อมีสมาธิที่ดีแล้วจะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถที่จะดับทุกข์ทางใจได้เป็นอย่างดีทำให้ใจมีความอดทนในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้ที่ฝึกอบรมจิตรักษาไว้ซึ่งสถานะของความเป็นมนุษย์ได้จะมีสติกับสมาธิได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิต
5. เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการฝึกอบรมสมาธิจิตว่าฝึกแล้วได้รู้เห็นแนวทางในการได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตนี้
หัวข้อการฝึกอบรม
ภาคที่หนึ่ง วิธีการสร้างพลังจิตขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวตนของทุกๆคน
1 นำเข้าสู่หลักสูตรเพื่อการฝึกสมาธิไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงตลอดไป
2 ความสำคัญของ ศีล สมาธิ ปัญญาเพื่อความเห็นจริงที่เป็นจริงของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ
3 รู้จักกับบุรพกิจการปฏิบัติจิต5ประการกับเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ใจพะวักพะวน10 ประการ
4 กรรมคือการกระทำ มีทั้งดี และชั่ว จริตหรือจรรยาของบุคคลแสดงออกถึงอุปนิสัย 5 ประการ
5 กายคตาสติ ที่ต้องรู้ก่อนการฝึกอบรมสมาธิจิต ,เรื่องขันธ์ 5,อิทธิบาทสี่ไปสู่ความสำเร็จ
6. รู้จักกับปฏิจจสมุปบาท,อริยสัจสี่,แนวทางโพชฌงค์7 ประการ,มรรค 8 คือแนวทางแห่งชีวิตที่แท้จริง
หลักธรรมที่สอนคนให้เข้าใจ
7 ธรรมสำหรับคฤหัสถ์กับ บุญกิริยาวัตถุ10 ประการ
8 หลักปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์และสู่ภาคปฏิบัติ เรื่องสมาธิบำบัดขจัดทุกข์

ภาคที่สอง : เรื่องสมาธิบำบัดขจัดโรค
1 ทำความรู้จักกับสมองที่ช่วยสร้างความสำเร็จในกระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ
2 จิตสำนึกกับใต้สำนึกมีความสำคัญกับการบริหารจัดการชีวิต ( subconscious mind )
3 จิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึก (Conscious mind) จิตกึ่งสำนึก หรือ จิตกึ่งรู้สำนึก (Subconscious mind)
จิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึก (Unconscious mind) และจิตตามหลักศาสนาพุทธ
4 แนวทางในการเปลี่ยนจิตใต้สำนึกให้มีพลังงานทางจิตที่ดี
5 การทำสมาธิกับการรักษาโรค
6 การฝึกอบรมพัฒนาจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จของชีวิต

ภาคที่สาม : ฝึกอบรมสมาธิจิตนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จและการตัดสัญญากรรมเก่าด้วยหลักสูตรอรูปกัมมัฏฐาน4 (ข้อเนวสัญญานาสัญญายตนะ)

ขั้นตอน การปฏิบัติฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดความสำเร็จทางโลกนั้นสามารถนำมาฝึกอบรมจิตจนครบขั้นตอนแล้วจึงอธิษฐานจิต โดยนำฐานบุญกุศลในการฝึกสมาธิจิตและอบรมจิตเพื่อความสุขและความสำเร็จการพิจารณาธรรมขั้นสูงเพื่อเข้าสู่โลกุตรธรรม

การฝึกปฏิบัติกิจกรรมของหลักสูตร
ของอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ
เตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์ ,วิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างบุญกุศล 3 วัน ,วิธีการตั้งกองบุญใหม่ 24 กองบุญ เพื่อเสริมบารมีชีวิต (ถ้าตั้งแล้วให้ใส่กองบุญ 24 กองบุญ),การเป็นลูกหนี้ชั้นดีด้วยการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวร 26 ข้อ,การเป็นลูกหนี้ชั้นดีกับเจ้ากรรมนายเวรหลักการ(ปิดวัน,ปิดสัปดาห์,ปิด1เดือน,ปิด3เดือน,ปิด6 เดือน และปิด1 ปี),รู้จักกับพิธีกรรมเทวตาพลี-เทวดาตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธ, บทบูชาและโองการสมัยอยุธยาใช้ทำพิธีเทวตาพลีมานานนับหลายร้อยปี,พิธีกรรม ปุพพเปตพลี,คำบอกกล่าวเปรตยะพลีคำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมและนายเวร,คำอุทิศบุญกุศลให้กับเปรตผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว,บทสวดยอดพระไตรปิฎกแปล (ความเดิมจากคุณแม่ แว่ว อยู่เกตุ)
วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยายและมีกิจกรรมให้ร่วมกันสร้างทางบุญ

วิทยากรฝึกอบรม
….โดย อาจารย์ วิเชียร(จิรัฏฐ์กร) อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ เจ้าของและผู้บริหารอโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5
1.เป็นกุญแจสำคัญสำหรับทุกท่านที่ค้นหาหนทางแห่งการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บได้
2.สามารถนำหลักบริหารเชิงพุทธไปใช้นำพาชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จในชีวิต
3.สามารถที่จะค้นหาหนทางแห่งความสำเร็จของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม โดยอาศัยหลักการจากหนังสือเล่มนี้มาเป็นหนทางสร้างสำเร็จ
4.เพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี
5.เมื่อท่านศึกษาคู่มือนี้แล้วและได้นำแนวทางไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของพลังจิตได้ด้วยตัวท่านเองหลักจากได้นำหลักการ วิธีการต่างๆจะท่านอาจารย์ไปฝึกฝนและนำไปใช้ได้จริงในที่สุด

สถานที่ฝึกอบรม อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5 มีที่จอดรถสะดวกสอบถามเส้นทางกรุณาโทรศัพท์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ควรสวมใส่เสื้อสีโซนสว่างเช่น สีขาว สีครีม
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฟรี!

อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์ แคร์ ศูนย์ดูแลสุขภาพ อโรคยา พระราม 5
เลขที่ 93/3 หมู่ 3 ซอยวัดไทยเจริญ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทร 099-1144-690 , 091-516-3989

📍วันเสาร์ที่23 กุมภาพันธ์ 2562
…….เริ่มลงทะเบียนเวลา17.00น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา และฝึกอบรมพัฒนาจิต กรรมมัฏฐาน และการอธิษฐานจิตเสริมบารมี
📍วันอาทิตย์ที่24 กุมภาพันธ์ 2562เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา8.30น.เป็นต้นไป

พิธีกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกศิษย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังต่อไปนี้
1.บวงสรวงเทวดา เปิดฟ้า เปิดดิน รับโชคจากเทวดา (พิธีกรรมเทวตาพลี)

2.อุทิศบุญให้เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉานที่ตายเพราะเราฆ่าและสั่งให้ฆ่า) เพื่อลดบาปกรรมในชาติที่ผ่านมาและชาตินี้( พิธีกรรมปุพพะเปรตพลี อุทิศบุญให้เปรต)

3.พิธีกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อเสริมบารมีให้ตนเองเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา

4.สวดมนต์พิธีเสริมพลังชีวิต เพื่อเสริมบุญเสริมบารมี ให้ชีวิตมีความสุขและความสำเร็จ

5.ไหว้สักการะท่านท้าวเวสสุวรรณสมัยเชียงแสน(องค์ใหม่ทดแทนองค์องค์เดิมที่สูญหายไป) เพื่อขอพรให้ชีวิตพ้นทุกข์โศก โรค ภัย

6.สักการะพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์เพื่อให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
🌟ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น🌟

สำหรับท่านที่ตั้งใจจะร่วมบุญร่วมกุศล ด้วยการตั้งกองบุญ หรือทำสังฆทาน ผ้าป่า เพื่ออุทิศบุญให้กับญาติของตนเอง หรืออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวรของตนเองให้เตรียมสิ่งของมาเอง

📌ทางอโรคยาฯจะนิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทานและผ้าป่า พร้อมกับสวดอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว

⭐โดยข้าพเจ้ามิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากลูกศิษย์ทุกคน⭐
จาก💕ลูกผู้ชายที่ชื่อวิเชียร อยู่เกตุ

…….ขอให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เตรียมกายเตรียมใจในการเสริมสร้างพลังกายพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จกันนะครับ

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา17.00น. วันเสาร์ที่ 23และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562เริ่มเวลา8.30นถึง20.00น

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติทได้ที่ Li ne: @Iamarokaya ☎️: คุณแอ๊นท์ 099-114-4690

 

ลงทะเบียน

 

@iamarokaya

หลักสูตรพัฒนาพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ (Meditation Training Program:MTP)

เริ่มค่ำวันเสาร์ที่ 23 – 24 ก.พ. 62 -กิจกรรมส่งท้ายอโรคยาพระราม5
เสริมบุญ หนุนชะตาให้กับชีวิต พิชิตความสำเร็จในงานและชีวิตส่งท้ายอโรคยาฯพระราม5

หลักการเหตุผล
…….คงจะไม่มีใครที่จะปฏิเสธซึ่งความปรารถนาการมีสุขภาพที่ดี การมีเงินใช้จ่ายอย่างตลอดเวลาในชีวิตนี้ความสำเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ ล้วนเป็นผลของการการทำที่ก่อเกิดจากการเริ่มต้นที่การมีสมาธิของจิต ถ้าจิตปรารถนาสิ่งที่ดี ผลของกรรมก็ก่อให้เกิดแต่สิ่งดีงาม การแนะนำพลังจิตเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการนำเสนอหรือชี้แจงได้ในเวลาอันสั้น แต่การศึกษาพลังจิตจะสำเร็จได้ทุกท่านถ้าตั้งมั่นในการเรียนรู้ การทำงานของท่านอาจารย์วิเชียร (จิรัฎฐ์กร) อยู่เกตุ ด้วยการใช้พลังจิตถูกพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าจากบุคคลทั่วโลก

จริงแล้วพลังจิตเป็นแหล่งพลังงานใหญ่ที่สุดด้วยการมีความคิดที่ดีและมีการควบคุมที่ดีและถูกต้อง พลังงานทางจิตจึงจะสามารถทำให้ร่างการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ความสุข และความสามารถทั้งหลายในโลกใบนี้ ทุกสิ่งที่เราต้องการ และอยากให้เป็นไปในทางที่ดี รวมถึงสิ่งเราครอบครองเป็นผลโดยตรงจากการศึกษาและฝึกอบรบจิตทั้งสิ้น และเพื่อให้การฝึกพลังจิตได้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทางมาขอความช่วยเหลือและคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ทั้งในเรื่องสุขภาพกายและจิต ท่านจึงได้จัดหลักสูตรและเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยประกอบด้วย 3 บท คือ

(1) สมาธิบำบัดขจัดทุกข์

(2) สมาธิบำบัดขจัดโรค

(3) ฝึกสมาธิจิตพิชิตความสำเร็จ

การฝึกพลังจิตนั้นไม่มีข้อจำกัด แม้กระทั่งผู้ที่มีสมาธิสั้นก็สามารถฝึกพลังจิตได้เช่นเดียวกันขอมีความตั้งใจศึกษา และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อไป สำหรับกิจกรรมครั้งจัดขึ้นที่อโรคยา พระราม5เป็นครั้งสุดท้ายก่อนย้ายไปสร้างที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์

….การฝึกอบรมสมาธิหลักสูตรพัฒนาพลังจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขความสำเร็จ(MTP) มี 5 ประการ คือ
1. ทำให้ได้รู้จักขบวนการทำงานของจิตที่อยู่รวมกับกาย บอกถึงวิธีการทำให้จิตมีสมาธิที่ดีได้
2. เมื่อมีสมาธิที่ดีแล้วจะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถที่จะดับทุกข์ทางใจได้เป็นอย่างดีทำให้ใจมีความอดทนในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้ที่ฝึกอบรมจิตรักษาไว้ซึ่งสถานะของความเป็นมนุษย์ได้จะมีสติกับสมาธิได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิต
5. เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการฝึกอบรมสมาธิจิตว่าฝึกแล้วได้รู้เห็นแนวทางในการได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตนี้

หัวข้อการฝึกอบรม
ภาคที่หนึ่ง วิธีการสร้างพลังจิตขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวตนของทุกๆคน
1 นำเข้าสู่หลักสูตรเพื่อการฝึกสมาธิไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงตลอดไป
2 ความสำคัญของ ศีล สมาธิ ปัญญาเพื่อความเห็นจริงที่เป็นจริงของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ
3 รู้จักกับบุรพกิจการปฏิบัติจิต5ประการกับเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ใจพะวักพะวน10 ประการ
4 กรรมคือการกระทำ มีทั้งดี และชั่ว จริตหรือจรรยาของบุคคลแสดงออกถึงอุปนิสัย 5 ประการ
5 กายคตาสติ ที่ต้องรู้ก่อนการฝึกอบรมสมาธิจิต ,เรื่องขันธ์ 5,อิทธิบาทสี่ไปสู่ความสำเร็จ
6. รู้จักกับปฏิจจสมุปบาท , อริยสัจสี่ , แนวทางโพชฌงค์ 7 ประการ , มรรค 8 คือแนวทางแห่งชีวิตที่แท้จริง
หลักธรรมที่สอนคนให้เข้าใจ
7 ธรรมสำหรับคฤหัสถ์กับ บุญกิริยาวัตถุ10 ประการ
8 หลักปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์และสู่ภาคปฏิบัติ เรื่องสมาธิบำบัดขจัดทุกข์
ภาคที่สอง : เรื่องสมาธิบำบัดขจัดโรค
1 ทำความรู้จักกับสมองที่ช่วยสร้างความสำเร็จในกระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ
2 จิตสำนึกกับใต้สำนึกมีความสำคัญกับการบริหารจัดการชีวิต ( subconscious mind )
3 จิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึก (Conscious mind) จิตกึ่งสำนึก หรือ จิตกึ่งรู้สำนึก (Subconscious mind)
จิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึก (Unconscious mind) และจิตตามหลักศาสนาพุทธ
4 แนวทางในการเปลี่ยนจิตใต้สำนึก ที่สามารถทำได้ทุกคน
5 การทำสมาธิกับการรักษาโรค -โรคที่เกิดจากกิเลส
6 การฝึกอบรมพัฒนาจิตนำพาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จของชีวิต
ภาคที่สาม : ฝึกอบรมสมาธิจิตนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ
……ขั้นตอนที่ 1-30 การปฏิบัติฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดความสำเร็จทางโลกนั้นสามารถนำมาฝึกอบรมจิตจนครบขั้นตอนแล้วจึงอธิษฐานจิต โดยนำฐานบุญกุศลในการฝึกสมาธิจิตและอบรมจิตเพื่อความสุขและความสำเร็จการพิจารณาธรรมขั้นสูงเพื่อเข้าสู่โลกุตรธรรม
แนวการฝึกปฏิบัติกิจกรรมของหลักสูตร(มีคำแนะในเอกสารอย่างละเอียดลออ)

….การเตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติสมาธิบำบัดขจัดทุกข์ , วิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างบุญกุศล 3 วัน , วิธีการตั้งกองบุญใหม่ 24 กองบุญ เพื่อเสริมบารมีชีวิต (ถ้าตั้งแล้วให้ใส่กองบุญ 24 กองบุญ), การเป็นลูกหนี้ชั้นดีด้วยการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวร 26 ข้อ , การเป็นลูกหนี้ชั้นดีกับเจ้ากรรมนายเวรหลักการ (ปิดวัน,ปิดสัปดาห์, ปิด1เดือน,ปิด3เดือน,ปิด6 เดือน และปิด1 ปี), รู้จักกับพิธีกรรมเทวตาพลี-เทวดาตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธ, บทบูชาและโองการสมัยอยุธยาใช้ทำพิธีเทวตาพลีมานานนับหลายร้อยปี,พิธีกรรม ปุพพเปตพลี,คำบอกกล่าวเปรตยะพลีคำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมและนายเวร,คำอุทิศบุญกุศลให้กับเปรตผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว , บทสวดยอดพระไตรปิฎกแปล (ความเดิมจากคุณแม่ แว่ว อยู่เกตุ)
วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย
…การบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ ตอบข้อซักถาม กระบวนการกลุ่มหรือฝึกปฏิบัติให้เข้าใจ
วิทยากรฝึกอบรม
….โดย อาจารย์ วิเชียร(จิรัฏฐ์กร) อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดและสารสกัดจากธรรมชาติ เจ้าของและผู้บริหารอโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5
ระยะเวลาการฝึกอบรม ประกอบด้วยวันเวลา 7-8 ชั่วโมง  9.00-17.00 น.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม :-
1. เห็นกุญแจสำคัญสำหรับทุกท่านที่ค้นหาหนทางแห่งการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บได้
2. สามารถนำหลักบริหารเชิงพุทธไปใช้นำพาชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จในชีวิต
3. สามารถที่จะค้นหาหนทางแห่งความสำเร็จของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม โดยอาศัยหลักการจากหนังสือเล่มนี้มาเป็นหนทางสร้างสำเร็จ
4. เพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี
5. เมื่อท่านศึกษาคู่มือนี้แล้วและได้นำแนวทางไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของพลังจิตได้ด้วยตัวท่านเองหลักจากได้นำหลักการ วิธีการต่างๆจะท่านอาจารย์ไปฝึกฝนและนำไปใช้ได้จริงในที่สุด
วัน เวลาฝึกอบรม เริ่มค่ำวันเสาร์ที่ 23 ถึงอาทิตย์ 24 ก.พ. 62

เริ่มลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 62   เวลา 17.00น.

ลงทะเบียนล่วงหน้า scan QR Code ด้านล่าง

ส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และไลน์ ID ที่ Line @iamarokaya ค่ะ

@iamarokaya
สถานที่ฝึกอบรม อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ พระราม 5 มีที่จอดรถสะดวกสอบถามเส้นทางกรุณาโทรศัพท์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ควรสวมใส่เสื้อสีโซนสว่างเช่น สีขาว สีครีม ใช้เก้าอี้นั่งเรียน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฟรี! กรุณาสำรองที่นั่งแต่เนิ่นๆนะครับ
หมายเหตุ.-การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมนั้นไม่มีการทดสอบหรือประเมินผลกับตัวผู้เข้ารับการอบรมแต่การสร้างความสำเร็จในการสร้างจิตให้ผู้เรียนรู้จะมีพลังนั้น ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ในการศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติจากเอกสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุท่านกล่าวไว้เสมอ
สำรองที่นั่ง อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์ แคร์ ศูนย์ดูแลสุขภาพ อโรคยา พระราม 5
เลขที่ 93/3 หมู่ 3 ซอยวัดไทยเจริญ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทร 099-1144-690 , 091-516-3989
ผู้ร่างหลักสูตร สมชาติ กิจยรรยง ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร(IBC GROUP)
ขอแสดงความยินดีในบุญกุศลหรือขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับ
แนวทางในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
…….ภาพรวมของกิจกรรมกับท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
📍วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
…….เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.00 น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา และฝึกอบรมพัฒนาจิต กรรมมัฏฐาน และการอธิษฐานจิตเสริมบารมี📍วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

…….พิธีกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกศิษย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังต่อไปนี้
1.บวงสรวงเทวดา เปิดฟ้า เปิดดิน รับโชคจากเทวดา (พิธีกรรมเทวตาพลี)
2.อุทิศบุญให้เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉานที่ตายเพราะเราฆ่าและสั่งให้ฆ่า) เพื่อลดบาปกรรมในชาติที่ผ่านมาและชาตินี้( พิธีกรรมปุพพะเปรตพลี อุทิศบุญให้เปรต)
3. สวดมนต์พิธีเสริมสิริมงคลชีวิต
4.พิธีกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อเสริมบารมีให้ตนเองเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
5.พิธีกรรมสวดมนต์ขับไล่อวมงคล และโรคภัยไข้เจ็บให้ห่างไกลจากชีวิตโดยบทอัคคโตเวเท่าอายุ
6.พิธีกรรมสืบชะตา เพื่อเสริมบุญเสริมบารมี
7.สรงน้ำพระธาตุศักดิ์สิทธ์สมัยอยุธยา อายุกว่า200ปี เพื่อเสริมวาสนาและชะตาชีวิตให้รุ่งเรือง
8.ไหว้สักการะท่านท้าวเวสสุวรรณสมัยเชียงแสน(องค์ใหม่ทดแทนองค์องค์เดิมที่สูญหายไป) เพื่อขอพรให้ชีวิตพ้นทุกข์โศก โรค ภัย
9.สักการะพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์เพื่อให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
10.เสริมสิริมงคลชีวิตด้วยการนำผลอิจธิเจมหาเมตตาจากทั่วประเทศมาปะพรมให้ทั่วตัวเพื่อเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาสืบไป
พิธีกรรมทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นที่อโรคยา พระราม 5 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนย้ายไปสร้างที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
🌟ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น🌟
🌠ส่วนท่านที่ตั้งใจจะร่วมบุญร่วมกุศล ด้วยการตั้งกองบุญ หรือทำสังฆทาน ผ้าป่า เพื่ออุทิศบุญให้กับญาติของตนเอง หรืออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมและนายเวรของตนเองให้เตรียมสิ่งของมาเอง
📌ทางอโรคยาฯจะนิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทานและผ้าป่า พร้อมกับสวดอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว
โดยข้าพเจ้ามิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากลูกศิษย์ทุกคน
จาก💕 ลูกผู้ชายที่ชื่อวิเชียร อยู่เกตุ
…….ขอความกรุณาเตรียมกายเตรียมใจในการเสริมสร้างพลังกายพลังจิตพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จกันนะครับ เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา17.00น. วันเสาร์ที่ 23และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ได้ที่ Line: @iamarokaya  ☎️: คุณแอ๊นท์ 099-114-4690

อโรคยา พระราม 5 ขอเชิญร่วมทำบุญ ก่อสร้างอโรคยา สามโคก

ขอเชิญร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและดูแลสุขภาพกายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์สามโคก
……..อาจารย์ วิเชียร อยู่เกตุขอเชิญร่วมบุญ ร่วมกุศล สละทรัพย์ เพื่อ สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่ดูแลสุขภาพกายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ ที่ตำบลท้ายเกาะ อ. สามโคก จ.ปทุมธานี บนพื้นที่ 4ไร่เศษ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับสมาชิกครอบครัวอโรคยา ทุกท่านไว้พักผ่อน ดูแลสุขภาพกายและจิต รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับบุคคลทั่วไป เพราะจะดำเนินการเป็นศูนย์ฝึกอาชีพหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเช่นการนวดไทยเชลยศักดิ์ การอบ ประคบ พอกเข่า ขา แขน หลัง บ่าไหล่ ด้วยสมุนไพร เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาแบบล้านนา คือการตอกเส้นแบบโบราณ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสได้มีงานทำเพื่อตนเองและครอบครัว
ภารกิจศูนย์ดูแลสุขภาพ กายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น สามโคก
……..ศูนย์ดูแลสุขภาพ กายและจิต อโรคยา เมดิเตชั่น แห่งใหม่ เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประกอบด้วย
1.สถานที่ฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อนำพาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จ
2.ที่สำหรับปฏิบัติธรรมสำหรับสมาชิกที่ต้องการความสุข ความสงบและต้องการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
3. ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยทฏษฎีบาลานซ์ ออฟ ไลฟ์ (ดุลยภาพกายและจิต ด้วยหลักดูแลกายด้วยกระทะ3ส่วนจิตใจดูแลด้วยหลักบันใด3ขั้น) ซึ่งมีรายละเอียดและเอกสารให้ศึกษา
4. เปิดให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาไทย สมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ
5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม
6. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกเท่านั้น
7.เป็นศูนย์อาชีพหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนวดเชลยศักดิ์ อบสมุนไพร นวดเข่า ขา แขนหลัง บ่าไหล่
อานิสงส์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมสร้างอโรคยาใหม่
…….อานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้มอบที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังได้เรียบเรียงมามีดังนี้
1.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
5.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
6.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพย์สมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพย์วิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
7.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8 มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดย ไม่เนิ่นช้า
9.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
10.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
11.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้
12.แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้
13.เป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมีอายุขัยที่ยืนนาวในการสร้างความดีได้อย่างยั่งยืน
14.จะเป็นเหตุที่จะทำให้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โภคะและปฏิภาณหรือพรที่มี 5 ประการ เรียกว่า “ เบญจพิธพร “ อีกด้วย
หมายเหตุ ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำให้บังเกิดในสวรรค์ภูมิ และสุขคติภูมิต่างๆนับจำนวนกัปป์ไม่ถ้วน ตลอดจนทิพย์สมบัติอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลแห่ง ทั้ง สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน อันจะบังเกิดขึ้นจากการถวายที่ดินนี้เป็นเหตุอีกนานัปประการ
ความในใจจากท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ
…….จากการที่ท่านอาจารย์ได้เคยสร้าง อโรคยาฯมาหลายแห่งแล้ว ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าปกติลูกผู้ชายที่ชื่อวิเชียร อยู่เกตุ ไม่ชอบบอกบุญ และไม่ต้องการให้ใครมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่กระทำ เพราะไม่อยากมีปัญหารกใจหรือยุ่งยากใจในภายหลัง และไม่อยากฟังเสียงครหานินทาตามมา
…….สำหรับในครั้งนี้ที่ช่วยบอกให้ร่วมสร้างบุญเพราะงานส่วนใหญ่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้คนด้อยโอกาส และเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนหรือบุคคลต่างๆที่กำลังลำบากในอาชีพได้มีงานทำ จึงหวังว่าท่านที่มีอคติบางประการอย่าได้คิดเป็นอย่างอื่น อันจะเป็นการสร้างกรรมให้ตนเองนะครับ เรียนมาเพื่อรับทราบ
จากใจจริง ลูกผู้ชายที่ชื่อ วิเชียร อยู่เกตุ(เจ้าของฉายาเสือเจ็บไม่ร้องและไม่มีน้ำตาจากผู้ชายชื่อวิเชียร-อยู่เกตุ)
การมีส่วนร่วมในการสร้างอโรคยาเมดิเตชั่นฯ สามโคก
…….ท่านที่ต้องการร่วมถมดิน สร้างอาคาร สถานที่ อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์แคร์ แห่งใหม่ที่ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โอนเงินร่วมบุญเข้าบัญชี.นส.บุญวรรณา บุญประยูร ธนาคารกสิกรไทยนนทบุรี สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี ‭050-2-82972-6‬
ติดต่อผ่านID LINE @iamarokaya บริจาคด้วยตนเองที่อโรคยาโดยแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณบุญญวรรณา บุญประยูรโทร 09-9114-4690หรือโทร091-5163989 , ‭090-6689041‬

……ขอกราบอนุโมทนาและยินดีในบุญกุศลสำหรับทุกท่าน

การแพร่ระบาดของมะเร็งในยุคปัจจุบัน

การแพร่ระบาดของมะเร็งในโลกยุคปัจจุบัน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 ถึงปี พ.ศ. 2548 เป็นเวลา 70 ปี อัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้น่าจะมาจากการที่คนในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาได้หันมาบริโภคอาหารแปรรูปและอาหารฟาสฟู๊ดอย่างแพร่หลาย อัตราการป่วยด้วยโรคอ้วนและโรคมะเร็งในกลุ่มคนต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบภูมิต้านทานผิดปกติ ภูมิแพ้ ออโต้อิมมูน และมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ

ทั้งนี้ในช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70 หรือ ประมาณปี 2503 ถึงปี 2522 นั้น นักโภชนาการได้ให้ความสนใจในการบริโภคอาหารที่มีสารอาหารหลักๆ หรือที่เรียกว่า แมคโคนิวเตรียน นั่นคือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน และให้ความสำคัญในการกำหนดสัดส่วนการบริโภคสารอาหารหลักดังกล่าว แพทย์และนักโภชนาการ ในยุคนั้นเข้าใจว่าการได้รับสารอาหารสำคัญหรือไมโครนิวเตรียนท์ได้จากวิตามินเสริม แต่มองข้ามาการได้รับสารอาหาร ไมโครนิวเตรียนท์ที่ได้จากอาหารตามธรรมชาติ
กล่าวได้ว่าในยุคนั้น วิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของระบบภูมิต้านทานของร่างกายที่ต้องอาศัยสารอาหารจากอาหารตามธรรมชาติ ซึ่งให้สารอาหารจำพวกพฤกษเคมีที่ร่างกายต้องการนับร้อยชนิด

ประเด็นสำคัญคือ ในขณะที่ร่างกายเราขาดสารอาหารที่สำคัญชนิดต่างๆ ที่ได้จากพฤกษเคมีตามธรรมชาติ ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายก็อ่อนแอตามไป และ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเป็นมะเร็งจึงเพิ่มขึ้นตามมา พฤติกรรมการกินของคนในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารแปรรูป อาหารที่ผ่านกระบวนการมาแล้วนั้น ทำใ้ห้ความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้หญิงสาวในอีก 20 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายเลยทีเดียว

ความน่าสะพรึงกลัวของโรคมะเร็งที่เกิดจากระบบภูมิต้านทานที่อ่อนแอนี้ สามารถป้องกันได้หากเราช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้อย่างแพร่หลายว่าด้วยการกระตุ้นภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และปกป้องร่างกายด้วยสารสกัดและสมุนไพรจากพืชธรรมชาติที่อุดมไปด้วยพฤกษเคมีที่ร่างกายต้องการ

บทความจาก Super Immunity by Joel Fuhrman, M.D.
#Superimmunity #micronutrients #breastcancer #anticancer

The Cancer Explosion in the Modern World
Between 1935 and 2005, cancer rates rose every single year of seventy years straight! As processed foods and fast foods expanded into the underdeveloped world (both nationally and abroad), we saw rural areas starting to develop higher rates of cancer and obesity. The result today is a nation (and other nations) with exploding numbers of people with immune system disorders, allergies, autoimmune diseases, and cancers.

In the 1960s and 1970s most nutritionists focused their attention on the study of macronutrients and looked to determine the best ration of fat, protein, and carbohydrates for optimal health. Doctors and nutritionists thought that our micronutrients needs could be met via a multivitamin or other supplement solution, and saw no necessity to meet our vitamin and mineral needs through micronutrient-rich food. In fact, the micronutrient density of food was generally ignored: science had not yet isolated and understood the critical function and dependence of the immune system on foods that contained hundreds of not-yet-identified organic compounds.

The point here is that when our body is deficient in plant-derived micronutrients, we weaken our immune system and leave ourselves exposed to infections and cancer.

We can make know the broad array of powerful immune-supporting micronutrients found in vegetables and the incredible opportunity they provide to protect ourselves and our families. The answer is simple–we just need to feed our bodies with supercharged fuel, and that means foods that are riches in micronutrients.

https://line.me/R/ti/p/%40estroplus

50401009_1126707820867243_5189029785942097920_o

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม Breast cancer
เป็นโรคมะเร็งที่พัฒนามาจากเนื้อเยื่อเต้านม อาจจะมีอาการแสดงออกมาได้แก่มีก้อนเนื้อในเต้านม มีขนาดนมผิดปกติ ผิวหนังมีรอยบุ๋ม มีสารน้ำไหลจากหัวนม หรือที่ผิวนมมีหนังเกล็ดแดง มีอาการไข้อ่อน มีปุ่มน้ำเหลืองผิดปกติหายใจลำบาก

มะเร็งเต้านมพบมากในหญิงทุกวัย โดยเฉลี่ย คิดเป็น25% ของผู้ป่วยทั้งหมด ในปี2555มะเร็งได้คร่าชีวิตของคนทั้งโลกไปแล้วไม่ต่ำกว่า 522,000รายและท่านทราบหรือไม่ว่า ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นหญิงถึง100%

estro plus คือการนำพืชหลายชนิดมาสกัดเข้มข้นรวมกันเพื่อป้องกันและปรับสมดุลร่างกายของสตรีเพศให้อยู่ในสภาวะปกติ และช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
estro plus ห่วงใยผู้หญิง ทุกวัยให้ห่างไกลมะเร็ง

ติดตามสาระความรู้เรื่องมะเร็งได้ที่

https://line.me/R/ti/p/%40estroplus

estroplus line@

คุณธรรมประจำชีวิตท่านอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ

ครอบครัวอโรคยา มีกติกา 10 ประการ คือ มีศีล 5 พรหมวิหาร 4 เป็นคนดีทุกลมหายใจเข้าและออก รวมเป็น10ข้อ

และสิ่งที่ต้องยึดถือนำไปปฏิบัติ อีก 10ข้อ คือ 1. อ่อนน้อม 2. ถ่อมตน 3.โอบอ้อม 4. อารี 5. มีน้ำใจ 6. กตัญญู 7. รู้คุณ 8. มีหิริ(ความละอายต่อการทำบาป) 9.โอตตัปปะ (คือความเกรงกลัวที่จะทำบาป) 10. มีโสรัจจะ (คือความสงบเสงี่ยม เจียมตน และอดกลั้น กับสิ่งที่มากระทบจิตใจ )

นี่คือคติประจำใจของลูกผู้ชายที่ชื่อ วิเชียร อยู่เกตุ